Pünkösdi egyházi beszéd:

Az ígéret ajándéka � az ajándék ígérete

                                                                     � .... és megkapjátok a Szentlélek  ajándékát�

                                                                                                                     ApCsel 2,38

 

Ünneplő gyülekezet, szeretett Testvéreim! A pünkösdi evangélium történetének az egy közismert bibliai verséből olvastam fel. Helyesebben a versnek a végét olvastam fel. Az evangéliumi vers a pünkösdi történet kapcsán, sokszor hallatszott a szószéki szolgálat alapgondolatként: �Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében ...� és a vers folyatása a második fele , a mostani pünkösdi evangéliumi alapgondolat : � ... bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.� 

A pünkösdi történet kapcsán többször hangzott fel a szószékeken, az úrvacsorai ágendában a péteri felhívás : �Térjetek meg és keresztelkedjetek meg!� Már-már szállóigévé vált a  �Térjetek meg és keresztelkedjetek meg!� . A pünkösdi evangélium két fontos valláslélektani-teológiai értéke kerül előtérbe: a megtérés és a megkeresztelkedés. Mindkettő nagy jelentőséggel bír a vallásos lelkületű ember számára, s talán éppen azért is vált közismertté e pünkösdi szózat töredéke mert sokszor hallottuk, sokszor ismételtük. Ugyanakkor mind a megtérés mind pedig a megkeresztelés kérdése visszhangzik fel  bennünk több evangéliumi történet kapcsán. A megtérés fontos, hogy az emberi szív és lélek megtisztuljon a bálványimádás sötétségétől, a bűnből való megtérés lelki tisztaságot eredményez. A megkeresztelkedés, pedig ennek a lelki tisztaságnak a kinyilvánítása, a lélek tisztán tartása, vállalása az új életbe térés szentségének, mintegy megpecsételése ez újjászületésnek. Pünkösd evangéliuma arra bíztat bennünket, hogy térjünk meg a nagypénteki gyászunkból a húsvéti üdvözítő hitünk felé, az áldozócsütörtöki árván maradt  öntudatunktól a pünkösdi öröm, a lélek diadala fele. A pünkösd ugyanakkor arról is szól, hogy e megtérésünkről tanúbizonyságot tegyünk és vállaljuk újonnan megtért önmagunkat. Így történt az első pünkösd alkalmával is. Ez a megtérés és ez a megkeresztelés alapozta meg az első keresztény gyülekezetet, így jött létre az egyetemes keresztény anyaszentegyház. Ezért  vált oly fontossá, hogy a megtérést és a megkeresztelést olyan sokszor ismételjék, így válhatott pünkösdi szállóigévé, a pünkösdi evangéliumi történet egyik közismert bibliai versévé.

A megtérés és megkeresztelésről szóló tanúságtétel Jézus Krisztus nevében történt. Az evangéliumi történetek ember-Jézusa teológiai többlettel ruháztatik fel az apostolok részéről, akik a megtért embereket megkeresztelik, így lesz Jézus Krisztussá Pünkösd ünnepén. Először itt nevezték a tanítványok Isten szeretett fogadott és  megfeszített fiát  Krisztusnak. Ekkor kapták a  szentlékek ajándékát, mindazok akik megtértek és megkeresztelkedtek. A mai pünkösdi evangéliumi vers, a megtérés és megkeresztelés  miértjét és célját valamint eredményét tárja fel. Mert valóban fontos hogy megtérjünk és fontos az is hogy megkeresztelkedjünk, de azt is jó tudni hogy mi ennek a miértje és mi a célja, valamint mi az eredménye. Ha nem tekintenénk a dolgok mélyére, ha nem vizsgálnánk az összefüggéseket, akkor megtérésünk és megkeresztelkedésünk csak felszínes, így üres lenne. Ha csupán gondolkodás nélkül engedelmeskedünk, vagy a sokat hangoztatott, ismételt kéréseknek teszünk eleget, akkor nem tud gyökeret verni szívünkben ez értékvállaló életvitel, mert nincs meg az öntudat gyökere, hiányzik a  meggyőződés tápláló ereje. A keresztény unitárius lelkületű embernek többre van szüksége, minthogy csak többször ismételjék számára ugyanazt. Ahhoz, hogy a szavak megértésre, elfogadásra, követésre találjanak, hogy az eszme, a gondolat, az üzenet, a kérés az emberi szívbe kapaszkodó, gyümölcsérlelő, tápláló gyökeret verjen, még valami többre van szükség. Ez a több, amire szükség van  a megtérés és megkeresztelkedés tekintetében, ez a mai felolvasott bibliai vers : �...bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlélek ajándékát �  A felolvasott bibliai vers kapcsán először vizsgáljuk meg ,hogy e versben mit jelent az �ajándék�, mint az isteni szentlélek feltételhez kötött ígérete, majd utána egy keveset időzzünk el azon, hogy a bűnök bocsánata mit jelent számunkra. Így talán közelebb kerülünk az evangélium üzenetéhez és megérint bennünket  a pünkösdi lélek.

A felolvasott bibliai vers első hallásra - első olvasatra -  egy ajándékról beszél. Általában az ajándékról úgy gondolkodunk, hogy az csak az lehet, amit meg tudunk érinteni, amit látunk, amit kézbe vehetünk, amit megtapasztalhatunk. Az ajándékról úgy gondoljuk, hogy az csak  szalaggal átkötött, szépen becsomagolt dobozolt meglepetés lehet, amit csak akkor ismerünk meg hogy mi is tulajdonképpen, ha kinyitjuk a dobozt, ha kibogozzuk az átkötő színes szalagot, kicsomagoljuk a színes papírossal díszített dobozból és kézbe vesszük, majd utána meghatódunk és örvendnek, hogy szeretteink épp a legrejtettebb gondolatinkat találták ki. Az ajándékról általában így gondolkozunk. Vagy ajándék lehet számunkra egy dobozba el nem férhető nagyobb érték. Ajándékba kap az ifjú pár a násznéptől egy házat, amit otthonnak alakítnak ki, vagy a házba kedves használati tárgyakat, amire mindannyiunknak szüksége van. Továbbá ajándék lehet egy szép autó, ajándék lehet egy kirándulás költségének a fedezése, útiköltség, szállás, étkezés, különböző múzeumokba, kiállítótermekbe, vidámparkba való belépést engedélyező jegy. Ajándék lehet egy szép festmény, hanglemez, cd, számítógép, könyv, szép ruha, ékszer, édesség, virág --- és sorolhatnák tovább, hogy általában mit értünk mi emberek az ajándék alatt. 

A másik kérdés ami felmerül bennünk az az, hogy mikor szoktunk ajándékot adni, vagy ajándékot kapni ? A válasz egyértelmű mindannyiunk előtt. Ajándékot születésnap, névnap, és fontos életeseménye kapcsán szoktunk adni szeretteinknek. Ilyen fontos életesemények lehetnek: a keresztelő alkalmával kis ruhadarabokat, csecsebecse játékokat, amikor a gyerek először megy iskolába iskola-felszerelést,  amikor konfirmál, különböző kedves ajándékok, amikor végez az iskolával érdeklődésének megfelelő ajándékok, amikor ballag, ha tovább tanul, akkor ajándékot szoktunk adni szeretteinknek, , amikor elvégzi az egyetemet, esküvőjük alkalmából, amikor először munkába áll. Majd ajándékot szoktunk adni szeretteinknek amikor nyugdíja vonul, végül igen a végső ajándék amit adhattuk az a koporsó és a koszorú és ajándékozunk emlékének kegyes adományokat.

Ajándékról, a vallásos ünnepeink alatt hangsúlyosabban karácsonykor szoktunk beszélni nem pedig pünkösdkor ... állapíthatjuk meg mindannyian. És lám itt van előttünk e pünkösdi evangéliumi vers, üzenet, aminek a lényege egy szóban: �ajándék�. Az az ajándék, amit a Szentlélektől kapunk. Pünkösd tehát egy ajándékot helyez kilátásba számunkra. Ha elmélyedünk a szentírási üzenetben, akkor megértjük , hogy ez ajándék  nem más mint ígéret. Ha megvizsgáljuk közelebbről e bibliai vers ajándékra utaló szavát a görög szövegben ugyanazt �hé épaggélia� szót találjuk ami az előbbi 33. versben az �ígéret� szó esetében. Vagyis ez az �ajándék� nem más mint �ígéret�.Ha az ígéretet kínálja valaki ajándékba számunkra az nagy ajándék lehet... gondolkozunk el. Persze hadd tegyem hozzá azt is, hogy az ígéret csak akkor ajándék, ha bízunk abban akitől ezt reméljük és ha nem is csalódunk abban akitől várjuk az ígéret betartását. Ha valaki ajándékba tudja adni ígéretét, akkor ez az ígéret értékes dolog lehet.

Az ajándékozáshoz hozzátartozik az is, hogy legyük képesek, legyünk készségesek, vagyis tudjuk elfogadni az ajándékot. Az ajándékozás szempontjából nemcsak jószívű ajándékozóra van szükség és nemcsak ajándékra amit átadnak, hanem arra is aki eltudja fogadni az ajándékot. Az ajándékot visszautasítani szégyen ... hangzik fel sokszor a közmondásszerű megállapítás. Tehát az ajándékot el kell fogadni, hogy örömöt szerezzünk annak aki jólelkűen ezt számunkra felajánlja és boldoggá akar tenni bennünket. Milyen kellemetlen helyzetbe hoznánk azt aki ajándékot akar adni nekünk és mi nem fogadnánk el...milyen kellemetlen elsősorban annak aki adja, mert aki nem átall visszautasítani ajándékot, annak lelkiismerete sötét és nem is tud igazán örvendeni semminek sem. Az ajándékot illik elfogadni és a magunk módján viszonozni is szoktuk. Az az  �ajándék� amit viszonoznak az megszűnik ajándék lenni, azt már nem nevezhető ajándéknak, de igen megvesztegetésnek, a �csalás megvásárlásának� nevezhetjük inkább mintsem ajándéknak.

A pünkösdi ajándék pedig nem más mint ígéret � visszhangzik fel bennünk a felolvasott bibliai vers. Olyan ígéret, ami feltételhez van szabva.  A kételkedő ember máris rákérdez: milyen ajándék ez, ami feltételhez van kötve ? Az ajándékot az ember a feltétel nélküli nyújtás, az adni-akarás elfogadásában tudja igazán megérteni, felfogni ennek lényegét. Milyen ajándék az, amit csak akkor kapunk meg, ha eleget teszünk egy elvárásnak, ahhoz hogy részünk legyen benne? Akkor az nem is ajándék, hanem egy kiérdemelt jutalom - állapítja meg az ember  még mielőtt megvizsgálná közelebbről, hogy milyen ajándékról is van szó... E kérdésfelvetés a pünkösdi evangélium   összefüggéseiben értelmetlen. Ha lefordítanánk ezt a hétköznapok nyelvére, akkor elég ha csak egy egy kérdést feltenni: mit ér a legdrágább ajándék is amit nem tudok használni. Hogy csak egy példával éljek: mit ér a könyv annak, aki nem tud olvasni nemde először olvasni kell tudni ahhoz, hogy a könyv ajándékának örülni tudjunk. Annak, aki nem tud olvasni hiába írunk számára levelet és ajándékozzuk meg az élet legszebb versével. Meg kell előbb tanulni a betűket ahhoz, hogy a könyvből olvasni, tanulni tudjunk. A könyvnek is  tehát a maga ajándékát -  amit a soraiban nyújt át nekünk -  csak azután kaphatjuk meg, csak azután részesülhetünk belőle, ha előbb  megtanulunk olvasni. Hasonlóképpen , a pünkösdi ajándékot, az ígéretet is csak feltétellel kaphatjuk meg. A pünkösdi ajándék hasonlóképpen: mindenki számára felajánlott, mindenki számára elérhető, mindenki számára odanyújtott, de nem mindenki veheti el. Nem mindenki kapja meg.. Ez az  ajándék:  ígéret ,  s mint ilyen ez  a szentlélek ajándéka.

A szentlélek ajándékára, pedig mindannyiunknak szüksége van. Szükségünk van, hogy a lelkünket áthassa a pünkösdi egy szív és egy nyelv örömteli áldása. A szentlélek ajándéka nélkül nem értenénk meg Péter apostol mai üzenetét, amit oly sokan értettek az első pünkösdkor a maguk anyanyelvén. Mi is a magunk nyelvén szeretnénk hallani Péter apostol mai üzenetét. Erre pedig szükségünk van a szentlélek ajándékára. Szükségünk van azért, hogy üdvösségünk legyen. Az üdvösség pedig az örök élet titka. Ez a titkot pedig számunkra Isten a hitünk ajándékában jelenti ki  Ez tesz bennünket boldoggá , örvendező szívűekké.  A pünkösdi ajándéknak is csak az örülhet, aki miután megkapja ez ajándékot, nem dobja el magától, hanem �használni tudja�, be tudja építeni az életébe.

Mielőtt tehát megkapnánk ezt az ajándékot egy feltételnek kell eleget tennünk - mint az hangzott felénk a prédikácó elején is: meg kell térnünk és meg kell keresztelkednünk. Megtérnünk és megkeresztelkednünk a bűnök bocsánatára.  Hogyan kaphatjuk meg tehát a pünkösd ajándékát, mit kell hát tennünk, hogy ebben részünk legyen ?   Ahhoz, hogy a szentlélek ajándékát - a legdrágább ígéretet � kaphassuk, meg kell  térnünk és meg kell keresztelkednünk a  bűneink bocsánatára. Ajándékot tehát az kap, aki a bűnei bocsánatára megkeresztelkedik miután megtért.

Bűnök bocsánata... a keresztény unitárius ember a bűnök bocsánatát a �Mi atyánk�- ban

 Többször elmondja, de vallásos nyelvezetében az ember bűnös volta � e kifejezésben ritkán fordul elő. Helyette inkább nagy előszeretettel használjuk a �gyarló� �vétek� kifejezéseket. Inkább szeretjük azt hangsúlyozni, hogy mi gyarlóak vagyunk, mintsem arról beszélni, hogy bűnösök lennénk. A bűnök bocsánatával kapcsolatosan álláspontunk világos, egyértelmű: minden ember saját maga bűnéért felelős és minden ember saját maga bűnéért kell bocsánatot kérjen, majd jóvá tegye, hogy megbocsássanak számára. Mások bűnéért nem kárhoztatunk, de más sem teheti jóvá bűneinket.                 

... � bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek�  - mondjuk el minden alkalommal a jézusi imádságban. A �bűnök bocsánata�, tehát egyik feltétele annak, hogy a pünkösdi ajándékban részesüljünk. Az aki a �bűnök bocsánatát� gyakorolja, kiérdemli, az a megtért és megkeresztelt lelkű ember. A �bűnök bocsánata� pedig kölcsönösségen alapul. Nekünk megbocsátják a bűneinket, a vétkeinket, ha mi is megtudunk bocsátani  azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ebből világosan látszik, hogy nem azoktól kell bocsánatot kérnünk mindig, akiknek mi is meg kell bocsátanunk.

A �bűnök bocsánatának� van három emberközeli vetülete. Az első vetülete az, amikor kölcsönösen egymástól bocsánatot kérünk, mert felismerjük, hogy bűnt követtünk el egymással szemben , és egymástól bocsánatot kérünk és egymásnak meg is bocsátunk. A második vetülete amikor olyan embertől kérünk bocsánatot aki velünk szemben nem követett el semmi bűnt, de nekünk ki kell mondanunk a �bocsáss meg�-et és jóvá kell tennünk tévedéseinket. A harmadik vetülete a �bűnök bocsánatának� amikor mi kell megbocsátanunk azoknak akik bűnt követtek el velük szemben. Ebben az esetben a megbocsátás akkor is megtörténhet, ha nem hangzik el felénk a �bocsáss meg�, vagy ha nem teszik jóvá a velünk szemben elkövetett bűnt.

A �bűnök bocsánata� másik vetülete az Isten és ember között valósul meg. Ez pedig csak egy irányú lehet. Az Isten bocsát meg a bűnös embernek. Mivel az Isten jó, ezért az ember soha nem kerül olyan helyzetbe, hogy az Istennek kellene megbocsátania! Ez a kérdés még akkor is így van amikor a jó emberek méltatlan szenvedését látjuk. Isten ugyanis az örökélet Ura és számunkra felfoghatatlanok az Ő útjai.

A �bűnök bocsánata� ..- hangzott el Péter szájából az első pünkösd alkalmával. Ezt csak ő Péter mondhatta el, a jézusi tanítvány, aki háromszor tagadta meg mesterét, barátját, szabadítóját. Ő akinek megbocsátotta Jézus a félelmét és megtagadását. Péter mondhatta el csupán ezeket a szavakat, aki maga is kész volt megbocsátani azoknak, akik ellene vétkeztek. Péternek a szavai tehát hitelesek voltak. Ezt pedig felismerték mindazok akik megtértek és megkeresztelkedtek és kapták a szentlélek ajándékát. Akik pedig nem ismerték fel és csúfolkodtak vele, azzal vádolták hogy részeg és nem figyeltek nyitott lélekkel a szavaira, azok nem részesülhettek a szentlélek ajándékába. Mi pedig kedves testvéreim mutassuk fel magasra megtérésünknek gyümölcseit, és gyakoroljuk a bűnök bocsánatát, hogy vehessük a szentlélek ajándékát.

Ámen és ámen!

 

 

Áldással - Sándor Szilárd

2005.