Pünkösdi elmélkedés

"... a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közés sorolták őt. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat ahol ültek.Majd valami lángnylevek jelentek meg elöttük, mleyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre.Mindnyájan megteltek szentlélekkel." ApCsel.1,26-2, 4

A keresztény unitáriusoknak fontos ünnepe a pünkösd. Ez a mondat látszólag egyszerű és érthető - de valószínű ennek ellenére több vita tárgyát is képezheti a különböző értelmezések miatt. Talán a vits tárgyát az adhatja , ahogy az unitárius vallás mellé a keresztény szót használom. Máris gondolkodni, elmélkedni lehet azon, hogy a vallás megnevezése az jelző vagy főnév? Sőt ezt megelőzően azon is lehet gondolkodni, hogy az unitárius jelző-e vagy főnév , és ugyanígy a keresztény - és ekkor elgondolkodni azon hogy az "unitárius kereszténység", szó-összetételnél két főnévvel, vagy egymás alá, esetleg egymás mellé rendelő jelzős szerkezettel van dolgunk. Önmagában az unitárius egyistenhívőt jelent. Igy tehát ez önmagában főnév. A főnév viszont alanyként szerepel a mondatban , valami olyansmi amiről valamit állítani lehet.Az unitárius ilyen értelemben pedig egyáltalán nem főnév, inkább cselekvést kifejező ige.Unitárius - aki hitét cselekedeteiben mutatja meg . S ha már keresztény is, akkor cselekedetei a keresztény etika mércéjével mérhető. Mi tehát a keresztény ? A mondatban talán jelző - ami a nyelvtani szerkezetet jelenti - s így jelzős szószerkezetként akár külön, akár az unitáriusssal együtt lehet alany - amiről , állítani lehet valamit. Ez amit állítunk, most az, hogy az unitáriusoknak fontos ünnep a pünkösd.De ne haladjunk olyan gyorsan előre - mert még sok mindent nem tudunk gondosan és elhelyeznünk a megértés, vagy felfogás, esetleg ráérzés, megtapasztalás lelki folyamataiban.Vagyis: keresztény unitárius .Mitől keresztény a keresztény ? Mitől unitárius az unitárius ? Mit jelent a keresztény unitárius ?A keresztény - hitem szerint - Jézus követője, vagyis aki a szeretet kettős parancsolatát az Isten- és emberszeretet gyakorlatát igyekszik megvalósítani az életében. Tehát - hitem szerint - keresztény nem a különböző dogmatikai, teológiai tételek elfogadásának a függvénye. Több teológai, vallásos felfogás útján juthat el valaki a kereszténység gyakorlatának Isten-, és emberszeretetére. Lehet, hogy az eredendő bűntől való megtisztulás krisztusi bűnbocsánatán keresztül, lehet hogy a hit és lelkiismereti szabadság szűk, de életre vezető útján , lehet hogy az eleve elrendelés hitében békét megtaláló megbocsátás lelkületében, vagy lehet hogy a türelem és szabadakarat felelősségének bizakodó hitében - és sorolhatnánk tovább a lehetőségeket, hogy honnan és miként juthat el valaki a kereszténység értékeinek a felismerésére és gyakorlatára. A lényeg az, hogy tudjuk mit értünk kereszténység alatt és mint gyakoroljuk hogy tévedhetetlenül felismerhető legyen e kettős szeretet parancsolatához való igazodásunk életvitele. A kereszténység jelző-e vagy főnév - ugyanolyan felesleges kérdés ,mint hogy iránytű-e vagy kormánykerék , mert mind a főnevekre, mind pedig a jelzőkre, az iránytűre és kormánykerékre szükségünk van . A főnevek puszták lennének jelzők nélkül, iránytű nélkül pedig semmit sem érne a kormánykerék. Főnevek nélkül a jelzők létjogosultságukat veszítenék, mert hár mit diszítenének, hogyan bomlana sziromba a rügy, ha nem lenne ág ami tartsa ? De mit érne az iránytű ha nem lenne kormánykerék ? Igy talán már érthetőbb ,hogy az unitárius kereszténység önamagában nem üres , nem léha búzakalász cséplése . Nem csak logikai alapja van e két szó egymás melletiségének, nemcsak teolgai érve van, de ami a legfontosabb a vallásos gyakorlata miatt is jogosan használatos, s amint az unitárius kereszténység felmutatott négyszáznegyven éves történelme során és amint igazodik a jelen kihívásaihoz naphainkban is. Szóval a keresztény unitáriusok számára fontos ünnep a pünkösd.

Eddig valamennyire - talán -  sikerült rávilágítani arra, hogy a keresztény unitárius az aki Jézus követőként az Isten-, és emberszeretet parancsolatát tartja legfőbb iránytűjének a vallásos gyakorlata, életvitele során. Nos most azt kellene gócső alá vetni, hogy miért is fontos a kersztény unitáriusok számára pünkösd ünnepe . Mit jelent ez a fontosság , miben nyilvánul meg az, hogy valami fontos ? Miként látszik meg valami az életben, ami valóban fontos, ami valóban fontos? Mit jelent az, hogy valami fontos , ez miként mutatkozik meg ? Ami fontos az nem mellékes, ami fontos az előkellő helyet kap az életben. Nos a mi esetünkben fontos a pünkösd ünnepe. E kettős szószerkezettel is eljátszodozhatunk, mint az előbb az unitárius kereszténység esetében. Mit jelent az hogy ünnep, és mit jelent az, hogy pünkösd ? Ünnep - szabadnap. Vajon csak ennyi ? Mi jut eszünkbe az ünnepről még ? Talán az hogy pihenünk és hogy ünnepelünk , vagyis valaminek örvendünk, szétosszuk az örömöt egymás között. Az ünnep csak akkor lehet ünnep ha közösség is van, ahol örömben részesül mindenki. Ünnepről nem beszélhetünk ott ahol nincs közösség. Az ünnep a közösségről szól - ünnepelni csak közösen lehet. A közösségnek lehet csak ünnepe - mert egyedül még ünnepelni sem lehet . Azaz lehet egyedül is ünnepelni, de a közösséghez való tartozásunk tudatával és vágyával. Mit szoktunk megünnepelni? Születésnapokat, névnapokat, különböző évfordulókat. Pünkösd egy vallásos ünnep.A Szentírásba gyökerezik eredete. Vizsgáljuk csak meg röviden - milyen ünnep is a pünkösd ?

Hasonlítsuk össze a többi vallásos ünnepeinkkel. Karácsony: Jézus születése - olvasható a Mt Mk Lk Jn szerinti evangéliumokban. Virágvasárnap, Nagypéntek, Húsvét, Áldozócsütörtök  - alapja szintén a Jézus élettörténetéhez kapcsolodó szentírási történetek, a négy evangliumból. Ezzel szemben Pünkösd leírása nem is az evangéliumokban található. A pünkösdi történet az Apostolok Cselekedetiről szóló könyvben olvasható. Mivel kezdődik az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv ?Jézus menybemenetelének a leírásával - vagyis Jézus földi pályafutásának a végével. Most tekintsünk el a teológiai megközelítés különböző magyarázatáról, hogy mit is jelent az Áldozócsütörtök, hogy a jelképes menybemenetel mennyire jelenti a tanítványok öntudatra ébredését is hogy "értsék az Irásokat" ( Lk 24,45) , vagy miként értelmezhető még az egész jézusi tanítványság történetének az összefüggéseiben, vagy csupán a misztikus menybemenetelnek a szemszögéből vizsgáljuk, azaz olvassuk és értelmezzük, fogadjuk el  az egészet.Most számunkra ez esetben az a lényeg az ,hogy a jézusi menybementel Apostoli Cselekedetek leírása után a jézusi tanítványok közös megbeszélését olvassuk, ahol Péter arról beszél,hogy Júdás helyére, aki "részt kapott a szolgálatból" (ApCsel.1,17) más apostolt kell választani. Ezt a kérdést sorshúzással döntik el s így Mátyás az apostolok sorába lép. A tanítványi közösség megint egész lehetett -Júdás helyett ott van Mátyás. Úgy tűnik, hogy valamiért fontos volt Péternek és fontos volt a tanítványoknak, hogy Júdás helye ne maradjon üressen a jézusi szolgálatban. Mint ahogy a mindennapokban is fontos, hogy ne maradjon üressen a helye senkinek,  aki szolgálatot vállalt!

Az aposotolok ugyanazon a helyen együtt voltak, amikor eljött pünkösd napja. Ez az ünnep 1o nap után volt hogy Jézus menybe emelkedett, és 4o napra húsvét után.Az Apostolok Cselekedete szemléletesen írja le a tanítványok pünkösdi élményét :hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás, lángnyelvek, amik leszálltak a tanítványokra és megteltek szentlelélekkel.

Pünkösdi ünnepe -  az egy akarat ünnepe, a közösség megalakulásának az ünnepe, a szentlélek kitöltésének az ünnepe. Ez nem jött magától - ehhez meg kellett a tanítványok "dolgozzanak". Nemcsak Júdás helyére kellett más apostolt válasszanak, de hitelesen kellett folytassák azt a szolgálatot, amire Jézus elhívta őket és amit az ő halála után is folytattak. A szolgálatuk eredménye - sőt egyenes következménye volt az, hogy megteltek szentlélekkel. Pünkösdkor kiteljesedett a szolgálatuk, ekkor értették meg , ekkor találtak követőket a jézusi kereszténységnek, ekkor alakult meg az első keresztény közösség, akik a jésusi kettős parancsolatot megértették , értékelték és gyakorolták. A jézusi kettős parancsolatnak a kiteljesedése világosította meg a szentlélek fényével a tanítvnyok lelkét és ezt a fényt tudták szétosztani mindazoknak akik végül megkeresztelkedtek és állottak be Jézus követésére. Nos egészen  röviden: ezért fontos a kereszény unitáriusok számára a pünkösd ünnepe. Pünkösdkor nemcsak az értelem de az érzelem is, nemcsak a tudás de a lélek fénye is szétáradhatott. Megalakult az a közösség , mely azóta is  a szolgáló szeretet folytonosságával szerez érvényt az Isten és ember szolgálatához. Ebben való megerösödésünk miatt is fontos ez az ünnep. Hogy bátorítást nyerjünk a bizakodó hit szerinti közösségi szolgálathoz.

Ámen

Sándor Szilárd

2009.   Forrás:  http://szilard1revc1967.spaces.live.com/blog/cns!73A04D5690C61B09!796.entry