SZEJKE 2006 
 

 A legnagyobb tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a hagyományos Szejkei találkozó minden résztvevőjét, azon örömkifejezéssel, hogy a tegnap és ma két nagy élményben volt részem. Az első tegnap az Udvarhelyi Művelődési házban ért, mégpedig a Pécsi L. Dániel jelképtervező kiállításán, amikor Bartók Béla nyomában elindulhattunk a címerek és zászlók tömkelegében, hogy végre elérkezhessünk Énlakára, Firtos Váraljára, Homoród Keményfalvára, Abásfalvára, Oklándra, Kőhalomba, és Siménfalvára, ahol az Unitárius Egyházközségek saját jelképükkel és saját zászlójukkal büszkélkedhetnek. Remélem, hogy nemsokára mind a 117 Egyházközség meglengetheti zászlaját, és címerén ott díszeleghet a történelmi múlt.                                           

     A második élmény pár perccel ezelőtt ért, amikor Dr. Szabó Árpád püspök úr összefoglalva Unitárius Egyházunk történelmét, végre nagy nyilvánosság előtt is kimondta a történelmi igazságot a Csíksomlyói Búcsúval kapcsolatban, mellyel szemben a történelmi igazságtalanság évek óta félre vezeti a magyarországi és az elcsatolt részek keresztény és nem keresztény lakósságát!      Megrendítően szép és felejthetetlen pillanat előttetek megszólalnom. Lelkész vagyok, sok-sok beszéd van mögöttem, s most mégis elszorult szívvel, elakadó lélegzettel állok itt, amikor először e történelmi helyen a természet templomában szólók hozzátok. Még 2000 előtt a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége főgondnoki privilégiummá tette a Szejkei megszólalást, és mivel Elekes Botond főgondnok úr akadályoztatva van, így rám hárult a mai megszólalás megtiszteltetése.                                    Mindenek előtt engedtessék meg nekem, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége, továbbá Elekes Botond főgondnok nevében is a legnagyobb tisztelettel és szeretettel köszöntsem az Erdélyi Unitárius Egyház püspökét Dr. Szabó Árpádot, főjegyzőjét, főgondnokait, közügyigazgatóját és az Elnökség minden egyes tagját. Üdvözlöm továbbá a Szervező Bizottság élén nagytiszteletű Kedei Mózes esperes urat és munkatársait, azokat a világiakat, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy e találkozó felemelkedjen az előzőek szintjére, üdvözlöm a találkozón megjelent igen tisztelt lelkészeket és családjukat, üdvözlöm Szász Jenő polgármester urat mint Udvarhely város vezetőjét, a megjelent Egyházi méltóságokat, az RMDSZ-ben  vezető tisztségét betöltő jelenlevő képviselőket és szenátorokat, továbbá mindenkit, aki közelből és távolból eljött megtisztelni jelen találkozónkat.
        Én őszintén szeretnék beszélni, olyan őszintén, ahogy talán életemben nem beszéltem, olyan őszintén, mint ahogy a füvek és a fák, a hegyek és a madarak beszélnek, akik közé oly nagyon kívánkoztam az eltávozásom után eltelt tizenegy évben.                      

        Pontosan egy évvel ezelőtt amikor ti itt önfeledten örvendtetek az egymással való találkozásnak, én kényszeredetten utaztam Budapestre azzal a lehangoló orvosi jóslattal, hogy még pár hónapom van az életből. Hála drága jó Istenemnek és belé vetett hitemnek nem így lett, amire a legjobb bizonyíték, hogy ma veletek lehetek.
        Én azt, hogy itt állok és élek olyan nagyon nagy ajándéknak érzem, amit nem fogadhatok el viszonzás nélkül, s amikor most veletek beszélgetek úgy érzem, nem teszek egyebet, mint törlesztek - törlesztem az adósságom, amivel tartozom annak a Valakinek, akit én alázattal Gondviselő Istenemnek nevezek, és aki az életemmel újból megajándékozott.
Ezért hát örömmel jöttem közétek, mondhatnám így is, hogy haza, és ráadásul nem jöttem üres kézzel, mert hoztam valamit a Pesti kőrengetegből, a bűnös városból. Hazahoztam a hitemet, mint egy nagy, jó szagú meleg kenyeret, amit most szeretnék szétosztani köztetek. Haza hoztam a hitemet, hogy érdemes élni, hogy érdemes családban, méghozzá nagycsaládban élni, olyanban, melyben az emberek egy nyelven beszélnek, és egy nyelven imádkoznak.
        És elhoztam a meggyőződésemet, hogy van egy törvény, ami így szól: semmi, ami történik veled, benned vagy körülötted, nem véletlen, hanem minden tetted és gondolatod előidézője te és csakis te vagy, vagyis minden, még életed is attól függ, hogy milyen erős hittel próbálod azt megélni.      

        Ahol a hit erősödik ott erősödik az egyén, a közösség az egyház. 
Aztán elhoztam a legnagyobb törvényt, a törvények királyát a Szeretetet, ami mindennek a megoldása, célja és értelme – ami itt lakik bennem, benned, mindnyájunkban, a füvekben és a fákban, a virágok illatában a kavicsokban és a hegyekben, a csillagokban, a zümmögő méhekben, a búzádra hulló esőben és a gyermekedre hulló könnyekben, az igazi dalban, az igazi csókban, mindenben, ami van, amit látsz és amit csak sejtesz, mindenben a szeretet él - mert a szeretet az maga Isten.                                                        

           Szegény, mondjátok most rám, milyen naiv és megszállott a hitével.  És látom azt, aki fenyegetően dünnyögi magában: - Istent mer emlegetni nekem, nekem, aki annyi szörnyű kínon és megaláztatáson mentem át? Hát hol van az az Isten, aki eltűrte ezt a pokoli sok szenvedést, vagy halált? De látom azt a néhány kifényesedő szemet és kisimuló arcot is, akik a saját lelkük halkan éneklő hangját hallják visszhangozni, amikor elsóhajtom a szót: Isten. És mindez nem más mint egy igazi jel !                                     Mosolyogsz testvérem? Nem hiszel a jeleknek? Kár - nagy kár, mert a Jelek és Csodák vezethetnek már csak ki bennünket abból a sötét és félelmetes rengetegből, ahová az emberi értelem bevezetett s ottfelejtett minket, ahova december 5-ike süllyesztette nemzetünket.
        S most te figyelj, te, aki már nem érzed jól magad a világban, aki nyugtalan vagy, ingerült, rosszkedvű, mert állandóan hiányzik valami. Te, aki Istent keresed, de Tamás-lelked jelt kíván, és csodát követel ahhoz, hogy hinni tudjon. Te - aki én is voltam valaha - figyelj ide! Tudod-e, mi a csoda?
        A Csoda az, hogy élünk, hogy élsz! Nézz magadba és halkan, csendesen mondd ki a szót: Köszönöm. - S a pillanatban, mikor ezt kimondtad, megtelsz hittel, megtelsz örömmel, megtelsz hálával, megtelsz erővel, megtelsz szeretettel: betelsz az Istennel. Ezért jöttem ide, hogy ez beteljesüljön!       És még azért, hogy a ma megtörtént kézfogásokban ne csupán tenyerünk melegsége legyen, hanem legyen benne szívünknek dobbanása is, amiből megtudhatjuk, hogy a szeretetet adni is kell, hogy kapjunk bőven belőle. Igen adni kell mindent, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet. Egységet éltető hitet, minden egyházközségeket alapítani akaró álpróféták és prédikátorok erőlködése ellenére, akik unitárius egységet meg akarják bontani. Szeretettel mindent adni és érte semmit sem kívánni. Így kell élni. De főleg hálatelt és imádságos érzéssel, amit mindenkinek szívemből kívánok egy testvéri találkozás reményében!

 

Székelyudvarhely / Szejke 2006. augusztus 12.                                     
Rázmány Csaba, püspök