lelki házzá épülünk

 

„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Aki pedig Isten templomát lerontja, azt elpusztítja Isten. Hiszen Isten temploma szent, és ti vagytok az”.

                   1 Kor 3, 16-17.

 

1.      Kedves Testvéreim, Atyámfiai!

Nem vagyok Pilátus, hogy történelem – formáló ítéletet hozzak, de egy olyan szolga igen, aki hitre igyekszem vezetni azokat, akik engem hallgatnak. Nézzünk szét magunk között, s nyomban tapasztalni fogjuk, hogy milyen sokrétű a mi összetevődésünk már csak abban a vonatkozásban szemlélve, hogy milyen sok vallásfelekezet él ma egymás mellett. Ha közelebbről megvizsgáljuk az adott helyzetet, akkor nyomban szembe találjuk magunkat olyan kijelentésekkel, melyek értelmében bizonyos fontossági sorrendet állítnak fel az emberek maguknak.

Besegítek és elkészítem ezt a sorrendet: Katolikus, református, evangélikus, különböző szekták. Mi, az unitáriusok megfordítjuk a sorrendet, s magunkat helyezzük első vonalba. Miért tesszük ezt a felsorolást? Azért, mert fontosaknak találjuk magunkat, habár mindez másként van a valóságban.

Amennyiben Pál apostol tanítására odafigyelünk, nyomban kiérezhetjük, hogy mennyire elveszíti értékét a fenti felsorolás. Mi az, hogy Apolló, vagy mi az, hogy Pál apostol? Csak olyan szolgák ők, akik hitre vezetnek embereket. Az egyik ültet, a másik öntöz, de a növekedést Isten biztosítja. Ezért az sem fontos – személy szerint, aki ültet és az sem, aki öntöz, hanem egyedül a növekedést adó Isten.

Mint a gondos építőmester minden hasonló hitet prédikáló ember alapot vet, de nyomban máris más épít rá. A lefektetett alapokon kívül másra építeni nem lehet s a sok lehetőség közül, azt kell kiválasztani, ami a legtartósabb anyagokat feltételezi. Az apostol szerint aranyból, ezüstből, drágakövekből, fából, szénából, vagy szalmából is lehet építeni, s az eredmény fogja megmutatni egyik, avagy a másik munka tartósságát, értékét. Aki maradandó anyagból épített, annak épülete megmarad, viszont a gyenge anyagokból készített ház könnyen összeomolhat, vagy a tűz martalékává válhat. A hit hirdetői tehát nem különböző pártok vezetői, hanem Isten szolgái, így tehát a hívők nem a szolgákhoz, hanem Istenhez tartoznak.

2. Ennek tudatában megjegyzem a következőket:

A). Nem kérdezem, mert nem is kérdezhetem, hogy ki ültetett, és ki öntözgetett titeket az elmúlt évtizedek alatt?

B.). Annyit tudok, hogy nekem nem kellett fáradoznom egyiketekért sem, sőt nem kellett még – hála Istennek egyetlen könnyeteket sem letörülnöm, s nem is kellett vigasztaló beszédet mondanom.

C.). Ha öntözőnek nevezem magam, akkor is még csak néhány szószéki szolgálaton vagyok túl, melyeket még nagyon sokan nem is hallhattak meg.

            3. Pál apostoli üzeneten át engem is megfigyelmeztetett Isten, hogy figyeljek oda rátok, s egyben éreztessem meg veletek is, hogy Isten drága szántóföldje, Isten épülete vagytok. Meggyőződéssel vallhatom, hogy az alapot más vetette meg, s hogy milyen alapra, milyen anyagból épültetek eddig, arról már van némi elképzelésem. Észre kell vennetek, hogy mindenki saját maga kell építsen rá. Csakis saját magunkra hivatkozhatunk, amennyiben olyan anyagot választunk építés céljára, ami gyorsan elhamvad, vagy maradandóvá válik.

Jogos a kérdés, hogy akkor minek tartjátok a papot, ha ő nem vállal részt ebben az építkezésben? Nincs más feleletem, csak az, hogy az én kettős feladatom más, mint kinek- kinek a saját házát, a maga választotta anyagból építsem. Isten régóta beplántált erre a helyre, ebbe a hitbe. Szüleiteknek kellett gondoskodniuk arról, hogy az öntözgetőnek, vagyis a lelkésznek is lehetőséget adjanak. Amennyiben mindez meg is volt, akkor sem fontos a lelkész szerepe – ebben a vonatkozásban, hiszen Isten az, aki hitben naggyá tehet mindnyájunkat. Öntöző maradok nektek, aki prédikálom Isten országának ittlétét közöttünk, de az én hivatásom többre mutat ennél, mert ti nem egy megszokott épület, hanem Isten temploma vagytok és emiatt egy olyan ház, akikben éppen Isten lelke lakik. Ezért senki nem feltételezheti rólam, hogy én kész lennék Isten templomát lerontani. Ellenkezőleg, amennyiben tőlem telik felépítem azt.

4. Hallottam, hogy sok testvérünknek összeomlott lelki épülete. S önkéntelenül is adódik a kérdés, hogy ki építi újra azt, vagy azokat? Ti azt gondoljátok rólam, hogy én az unitárius egyházunk szószólója, mások pedig azt hiszik, hogy a közösség építi meg a romba dőlt otthont. Én egyiket sem hiszem, mert azt egyikünk sem tudja megtenni a másik helyett. Ki - ki tehát önmagát építi meg, vagy dönti romba.

5. Isten lelke lakik bennünk: benned és bennem is, s ezért saját magunknak kell megtennünk az első lépést annak érdekében, hogy kiássuk, megkeressük a régi alapokat a romok alatt, s mint földrengés után újra kezdjük az életet. Tudom, hogy nem fog könnyen menni ez az újraépítkezés, de ha mindannyian hozzáadjuk azt a keveset, amink van, akkor valóra válhat sokunk álma: felépítenünk gyülekezetünket úgy és olyan alapokra, melyen megáll a jövendő viharaiban is.

6. A munkában mindenki hozzáállására szükség van, mert vannak, akik összeomlott lelki házuk füstölgő romjai fölött keseregnek s a hamuból, a keseregésből, a kiábrándultságból nem akarnak kiemelkedni, s nem is akarják észrevenni azt sem, hogy a szomszédja, kinek a tegnap romokban hevert élete, mára már elkezdte az újjáépítést. Meg kell szólítatnunk, tehát azt az embert, hogy lendüljön bele ő is az újraépítkezésbe!

Be kell látnunk, hogy van eset, amikor az ember rosszul választja meg az építkezése anyagait, de talán éppen amiatt, mert látta, hogy embertársai is hasonlóan jártak el. Ha szalma, vagy széna volt az építőanyag, s mára már romba dőlt a ház, arra kell gondolnunk, hogy csak ép test és főleg ép lélek legyen, mert mindent újrakezdhet az ember.

7. Mi is egy ilyen újra kezdés előtt állunk, mikor meg kell fognunk egymás kezét, hogy végre megértsük: Milyen nagynak teremtett Isten, s éppen azzal ajándékozott meg bennünket, amit sosem reméltünk. Az ő lelkét adta nekünk azért, hogy egyek lehessünk. Egy házzá épülhessünk fel, lelki otthonná. Ezért küldött tehát engem, hogy segítsek nektek kiásni a régi és megváltoztathatatlan alapot, s öntözgessek közöttetek, hogy naggyá nőhessünk. Tudnotok kell, hogy egy épülethez tégla és összekötő anyag kell. Ti adjátok e lelki házhoz a téglát, én pedig beleépülök anyagként a falba.

Kedves Atyámfiai, Testvéreim!

Kérlek, ne mondogassátok tehát többé, hogy ti ezé, vagy azé vagytok, hogy titeket ez, vagy amaz ültetett, öntözgetett, hanem mondjátok bárhol is jártok, hogy ti Istené vagytok, aki arra kötelezte el magát, hogy nagy, lelki házzá épüljetek közös akaratotokból. Legyen jövőnk jeligéje: Építse meg lelkünket a gondviselő Isten! Ámen.

 

Pap Gy. László

Debrecen  2010. Pünkösd