Látásunk!!??

 

És mikor Jerikóból távozának, nagy sokaság követé őt.

És imé, két vak, a ki az út mellett ül vala, meghallván, hogy Jézus arra megy el, kiált vala mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk.

A sokaság pedig dorgálja vala őket, hogy hallgassanak, de azok annál jobban kiáltnak vala, mondván: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk!

És megállván Jézus és megszólítá őket és monda: Mit akartok, hogy cselekedjem veletek?

Mondának néki: Azt Uram, hogy megnyíljanak a mi szemeink.

Jézus pedig megszánván őket, illeté az ő szemeiket, és szemeik azonnal megnyiltak, és követék őt. Mt 20,29-34

 

            Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!

 

            Keresem a Szentírásban a Virágvasárnapját megelőző, Jézussal kapcsolatos eseményeket. És így találtam a két vak meggyógyításáról szóló történetre.

            A felolvasott bibliai rész olyan dolgokra hívja fel a figyelmet, mit a:

- gyógyulás és a gyógyulásból fakadó

- látás

            A gyógyulás egy olyan folyamat, amely valami, vagy valaki közbenjárásának következtében indul el, összekapcsolódik hittel, reménységgel, bizalommal, és eredménye a testi-lelki egyensúly visszaszerzése.

            A látás szintén � ha a bibliai versekkel hozzuk szoros összefüggésbe � akkor egy olyan fizikai, vagy lelki adottsága az embernek, melyeknek következtében térben és időben olyan lehetőségek nyílnak meg Isten gyermeke előtt, amelyek segítségével nagy mértékben hozzájárulhat életvitele, életminősége, életkörülményei  alakításához, formálásához.

Ezen a vasárnapon, ebben az esetben, nem a gyógyászati eszközök által elért csodálatos eredményekre gondolok, ha nem arra a látásra, amire a lélek, Isten eme csodálatos ajándéka képes.

            Itt és most még két történetet szeretnék nagyon röviden megemlíteni, amelyek kapcsolatosak Jézus gyógyításaival. Az egyik a vak Bártimeussal való találkozása és gyógyítása, a másik Nikodemusszal, az írástudóval való találkozása és ennek a meggyógyulás útján való elindulása.    Mindkettő a látással és a gyógyulással függ össze.

            Az első történet!

Midőn Jézus, valamint tanítványai, és a sokaság, aki hallgatta őt, elhagyni készülnek Jerikót, egy, az útszélen ülő, kolduló, és egyszer csak hangosan kiabáló emberre lesznek figyelmesek. Bártimeus, így hívják a vak embert, meghallotta, hogy Jézus megy el ott előtte az úton. Mivel látni nem láthatta, csak halotta a körülötte zajló eseményeket. Jézus észreveszi és megkérdezi tőle, hogy �..Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? �A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak! Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követi vala Jézust az úton�.

 Mt 10,51-51

            A másik történek Nikodémusról szól, az írástudóról, a zsidók egyik főemberéről, aki elmegy éjjel Jézushoz, ugyanis részben azonosulni tudott azokkal a tanításokkal, amelyeket Jézustól hallott. Elfogadta, hogy Jézust Isten küldte tanítóul. A Mesterrel folytatott beszélgetés során: �Felele  Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát�. Jn 3,3 Majd tovább folytatja Jézus a beszédet: �A mi testtől született, test az, és a mi a Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: szükség néktek újonnan születnetek�. Jn 3,6-7

            Kedves Testvéreim! E két történet összefügg a gyógyulásból fakadó látással és a látásból fakadó gyógyulással. Valaki azt gondolhatná, hogy valami szójáték lehet csupán, mind az ami az előbb elhangzott, de nem.

            Az első történetben egy olyan emberrel találkozunk, akinek a fizikai látása károsodott, de ugyanakkor lelki szemeivel látja Jézust, és azt szeretné, hogy társaihoz hasonlóan testileg is ép, egészséges, Jézust követő legyen.

            A másik történet ennek fordítottja, a szemeivel egészséges ember a lelkével keresi Jézust és mindazt, ami őt hasonlóvá teheti Jézushoz. Ebben az esetben a lélek kell meggyógyuljon, ujjá szülessen, ahhoz, hogy Istenországa elvárásainak megfeleljen a Jézussal találkozott ember! 

            Nikodemusnál, tehát e második történetnél érdemes még azt megjegyezni, hogy lelke valóban megváltozott a Mesterrel való találkozás folytán, tehát a gyógyulás útjára lépett, ugyanis ő volt az, aki a Jn 7,50 és kv-ben megpróbálja védeni Jézust írástudó társaival szemben. �Vajon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?� Jn 7,51

            E történetekhez hasonlóan, a felolvasott verseinknek végkicsengése is ugyanez: a �szemeik azonnal megnyíltak és követék őt�.

            Nem más irányba mennek, ha nem Jézus után.

            Testvéreim! Általában, amikor valaki visszanyeri látását ő maga is, hozzátartozói, barátai is arra kíváncsiak, hogy amit azelőtt halványan, vagy egyáltalán nem látott, most ebben a meggyógyult állapotban látja-e? Igen, a legtöbbször tárgyi bizonyítékokat keresünk látásunk beigazolására és a lelki látás a legtöbb esetben eszünkbe sem jut. Pedig a kettő egybekapcsolódik. A fizikai látás a lélekre is kihat és fordítva, a lélekkel való látás nagymértékben segíti a fizikai látást is.

            Jézus mondja a Hegyi beszédben: Mt 6,22-23-ban: �A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned levő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?

Lám Testvéreim, ahhoz, hogy Isten teremtett világát Jézus szemléletében láthassuk, nekünk is a gyógyulás útjára kell lépnünk. És keresnünk kell az alkalmakat és a lehetőségeket, hogy valóban létrejöjjön bennünk az az eredmény, amellyel a Jézussal való találkozások alkalmai után végül is rendelkezett Bartimeus és Nikodemus is.

A böjti időszak számunkra is a gyógyulás időszaka kell legyen. Ez az időszak a lelki  tisztábban látás időszaka is. A lelki jobban látás időszaka is. Arra próbál előkészíteni minket, hogy Virágvasárnapján és azon túl is, különbséget tudjunk tenni a világosság és a sötétség között. Arra figyelmeztet, hogy keressük Jézusban a világosságot, azt a fényt, amelyet Isten éppen általa sugárzott a Földre. Arra figyelmeztet, hogy keressük önmagunkban is azt a világosságot, amely segíthet, közbenjárhat, hogy jobban lássuk az Isten Országába vezető utat.

Kedves Testvéreim! Jézus mondja: �Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, ha nem övé lesz az életnek világossága�. Jn 8,12

És még azt is mondta: �Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat�. Mt 5,14.16

Ebben a közös fényben, világosságban keressük hát, remélhetőleg folyamatosan gyógyuló és egyre tisztábban látó életünkkel mindazt, amit lelki ajándékként elhozhat számunkra a Húsvét, az örökélet ünnepe. .................... Ámen.

 

Benedek Jakab

2006. április 1.