Isten és emberszeretet fontossága életünkben!

 

�Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, a ki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki? Minden parancsolatok között az első: Halljad Izrael: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat�. Mk 12, 28-31

 

Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!

 

Ha Jézus munkásságát egy mondatban össze akarnók foglalni, akkor ez a mondat valahogyan így hangzana: Az ő szolgálata a feltétel nélküli Isten és ember szolgálat volt. És Jézus ezen a úton mindvégig megingathatatlanuk kitartott, Jézus ezen az úton következetesen haladt előre. Számára ez az előre haladás, nem a mérföldek sokaságának megtételét jelentette, ha nem egy lelkileg és szellemileg szüntelenül fejlődő állapotot, amely Istenhez hasonló, emberi tökéletességben csúcsosodik ki. Hogy a lelki fejlődés milyen fokára jutott el az ember a kereszténység kétezer éves útján, erre szeretne fényt deríteni a mai prédikáció, e vasárnapi istentisztelet.

Már az első lépésünk megtételénél egy mindannyiunk által jól ismert szomorú kép áll előttünk.  - Bár az elmúlt heti Székelyudvarhelyi, Farkaslaki  és Nyikó menti árvíz-események talán el is feledtették velünk,  - én most az egész keresztény és nem csak keresztény világot megrendítő és felháborító eseményt idézek. 2oo5. augusztus 16-án, kedden este kegyetlen gyilkosság áldozata lett a 9o éves Roger atya, a Taizéi Közösség alapítója és lelki vezetője.  Aki többet akarna tudni erről a mindenkinek kedves, szelíd, jóakaratú emberkéről, annak elmondhatjuk azt, hogy annak a közösségnek volt a megalapítója, amely közösség elkötelezte magát az egyházak kibékülése mellett, az európai egyetértés mellett. Ezek, az Európa szerte szinte minden nagyobb városban létező taizéi csoportok heti találkozóikon, összejöveteleiken rendszerességgel és céltudatosan azért imádkoznak, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző felekezetek tagjai. Annak az ökumenikus mozgalomnak az atyja volt Ő, Roger atya, amely a felekezetek közötti megbékélésen, a jézusi szeretet, a szeretet kettős parancsolatának megvalósulásán fáradozik.

Valóban megrendítő, szomorú hír, mondhatná valaki, de naponta történik gyilkosság, nem is egy és nem is száz. És mi van ezekkel az emberekkel, ki rendül meg,  amikor arról hall, hogy  iskolába menő, onnan jövő ártatlan gyermekeket robbantanak fel, ki rendül meg azon, hogy emberek ezrei kell otthagyják egész életük munkájának eredményét, házukat, javaikat és kell meneküljenek gyilkoló hordák elől?

Így van Testvéreim, elfásult az ember a szomorúbbnál szomorúbb események láttán. De én mégis visszatérek Roger atyához, és azt mondom, hogy azért szomorú az ő esete, azért megrendítő ez a történet, mert Ő új nemzedéket akart nevelni. Egyféle Mózesként, prófétaként  Taizéban, az új Ígéretföldjén  készítette a fiatalokat, - mert legtöbb hallgatója örvendetes módon fiatal volt - , Istenországa munkásainak. 

Igen, azért megrendítő Testvéreim ez a történet, mert Jézus után egyre kevesebben vannak azok, akik felvállalják az írástudónak adott jézusi válasz megértését és meg cselekvését.

            Ha én most arra gondolok, hogy milyen nagy fontossága van az Isten és ember szeretetnek a mindennapi életünkben, akkor úgy érzem, hogy ezzel mindenki egyetért. A Jézusi szeretet kettős parancsolat megkerülhetetlen egy keresztényhez, de mondjuk csak így: emberhez, Isten gyermekéhez  méltó élet megéléséhez. A szeretet annyira párhuzamosan kell haladjon Isten és ember között, hogy ha keveset is eltér egyiktől, vagy másiktól, máris szomorúságot, fájdalmat, tragédiát okozhat. Ez történt a Roger atyát meggyilkoló esetében is.

            Kedves Testvéreim! Általában a felolvasott bibliai verset így szoktuk rövidíteni: Isten és felebarát, embertárs iránti szeretet. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és teljes legyen, ahhoz azok a lelki erők szükségeltetnek, amelyeknek hiánya lehetetlenné teszi a cél elérését. Éppen ezért hangsúlyozza Jézus Isten   és az ember szeretetét: teljes szívből, teljes lélekből, és teljes elméből és teljes erőből. Egyformán szükség van mindezekre, ahhoz, hogy  Isten igaz gyermekei, egymásnak testvérei lehessünk.

            Így kezdi Jézus a válaszát az írástudónak: Halljad Izráel! Mi így fogalmazhatnánk meg ezt most: Halljad ember, amit mondok! Nyisd ki a füledet!!, mondhatnók egy kissé erőteljesebben.

Ne csak azt halld meg, ami önös érdekedet szolgálja! Ne csak azt halld meg, ami elszakít, elzár külső világodtól és bezárkózottá tesz!

            Jézus, Roger atya és mások tanítása, lelki nagysága nem lehet a múlté. Nem lehet keresztre feszíteni, nem lehet koporsóba zárni!!

            Isten és emberszeretet nem hétpecsétes titok, de annál inkább valóság. Igen!! Valóság kell legyen. Erről nem csak beszélni kell, de tenni is érte. Éppen a mindennapok szomorúsága, keserve, fájdalma és gyásza kell rávezessen minket arra, hogy most ez a legfontosabb feladatunk.

Aki a jézusi szeretet kettős parancsolatot nem teszi magáévá, nem éli meg és nem cselekszi meg, az azoknak segít, akik ezt a földet és az életet rajta pokollá akarják változtatni, meg akarják semmisíteni.

            Jézusnak az írástudó felé elmondott szavai hozzánk is szólnak. Engedjük, hogy lelkünk a megértés erejéig és idejéig szüntelenül hangosíthassa ki Tanítómesterünk szavait:

            Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat�.                 Ámen.            

 

Benedek Jakab

2005. augusztus 29.