Text: *"Amikor pedig eljött *[betelt, teljesen elérkezett]* a pünkösd napja
*[az 50. nap]* és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen
*[ugyanott] * (hirtelen
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte  az
egész házat, ahol ültek)."*  (ApCsel 2,1-2)A felolvasott (és a falinaptáron is olvasható) bibliai részlet vesszővel ér
véget. A vessző csupán egy lélgzetvételnyi szünetet jelez: Egy pillanat,
máris folytatódik tovább a gondolat. Folyatjuk is, de előbb hadd értsük meg
amit olvastunk... Ehhez vissza kell lapoznunk a Bibliában.*Visszalapozás (gyakorlatban is)*

Olyan sokszor hallunk prófétákról. Prófétanőket nem igen emlegetnek. A
biblia sem igen. Ritkasága végett választottam egy prófétanőnek Deborának
énekéből: *" Amikor Széirből kijöttél Uram, amikor Edóm mezején lépdeltél,
rengett a föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is.
Remegtek a hegyek az Úr színe előtt, , még a Sinai is, Izráel Istenének, az
Úrnak színe előtt." (Bírák 5, 4-5)  *Népének dicsőségét és győzelmét énekli,
hálát ad az Úr segítségéért, de az egész öröméneket Isten dicsőségének
megéneklésével indítja. (Hasonló a hozzaállása más nagynevű bibliai
személyeknek is:  Mózes áldása (5Mózes 33:2), Debora éneke (Bírák 5:4-5), a
léviták imája (Nehémiás 9:13), Dávid zsoltára (Zsoltárok 68:8-9), István
védőbeszéde (Apostolok Cselekedetei 7:38), Pál tanítása (Zsidók
12:18-21). Isten
dicsőséges megjelenésekor még a Sínai hegy is remeg. Mint ahogyan Isten,
Mózes és a nép találkozásakor is remegett. Akkor, amikor   a Sínai hegynél
Isten így szólt Mózeshez: *"Íme, elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja
a nép amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor".) *Akkor
mondta el isten mindezeket az igéket:* Én az Úr vagyok, a te Istened (...)
Ne legyen más istened rajtam kívül..."(2Móz 19-20) *Ez a tízparancsolat
átadásának legendás története. Közben a hegy "*Füstje úgy szállt föl, mitna
kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett."**Minek lapozgatom a Bibliát? *

Azért, hogy minél érthetőbbé és világosabbá tudjam tenni a pünkösd napja,
50. nap kifejezéseket.

*Betelt, teljesen elérkezett az 50. nap (Miért fontos ez a nap? Káté mit
tanít?)*

Pentecoste a sínai szövetségkötés emlékünnepe volt. Ennek apropóján gyűltek
össze az emberek.Az  ApCsel 2, 8-11szerint az egész (akkor ismert) világ ott
volt. *Az 50. nap az Istenhez való tartozás kifejezésének ünnepnapja.* Az
egyház megalakulásának ünnepét nem is lehetne jobb alkalomra időzíteni.

Ezen az ünnepnapon a tanítványok és a Jézus-követők *"mindnyájan együtt
voltak ugyanott."*

* *

*Ugyanott voltak*

ApCsel 1,12-14 öröksége alapján ez az ugyanott *Jeruzsálemben* van,
szálláshelyük *felső szobájában*. Jeruzsálemben az összetett kutúrájú
városban, amelyben minden megtalálható volt.Jeruzsálem jó ellenpéldája a bibliaórákon hallot Korinthusnak, az
erkölcstelenség legendás városának.. Jeruzsálem összetettsége nem az
erkölcstelenség, hanem a kultúra összetettsége.

Ebben a kulturált városban, egy istenes ünnepen, mivel is foglalkoztak a
szobában? Íme a válasz: *"Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel
voltak együtt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és
testvéreivel együtt." (ApCSel 1, 14)*

*Mindnyájan együtt voltak*

A templomlátogatás európai átlaga 10%. A csíki medencében ez a szám 50 %
fölött van. Unitárius egyházunkban 6%. Derzsben 13-18% között mozog.
Mozgott. Az idén több lesz, mert ezt vállalta fel a gyülekezet.

A gyülekezeti  élet első alkalmain mit látunk?

*Mind, együtt ...* Nem egy páran, vagy bizonyás százalékban voltak jelen.

Ezek a szavak egységről, közösségi összetartozásról, meggyőződésről
árulkodnak.

*Összefoglalója az eddigieknek *

*Az Istenhez való tartozás napján, a kultúrák, népek sokszínűségében, egy
hatalmas Isten-óceánban,  aprócska cseppként együtt van egy közösség minden
tagja, azon a helyen, amely több, mint szállás számukra. Imádságuk helyén
vannak együtt. Az Isten-imádásban vannak együtt. *

* *

*Mi történik ezután?*

*1.       **"Mindnyájan megteltek szentlélekkel..." (2,4) * - Ami annyit
tesz: *"Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai." ( Rom 8,14)* .  -
*Istenfiúságukra ébredtek rá. * - "Ahol nincs ott Isten lelke az gittegylet.
Pünkösdi királyság. Nem egyház." (Cseri Kálmán)**

*2.       *"Akkor *előállt* Péter a tizeneggyel, *felemelte a hangját* és
így *szólt *hozzájuk..." (ApCsel 2, 41) - *Bátran vállalják. Addig
behúzódtak.*

3.       "Akik pedig hittek a beszédének megkeresztelkedtek, és azon a napon
mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk." (ApCsel 2, 41) - *Eredmény.*

*4.       *"Ezek pedig kitartóan részt vettek  az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." (ApCsel 2, 42)
*"Mindazok
pedig, akik hittek együtt voltak..."* (ApCsel 2,44 sk)  - *Részvétel - Hit -
Együttlét *

* *

Akik hittek Péter hírének változáson mentek át. Csodálatos változáson.
Érdemes nem elrohanni e változás mellett. Igen aprólékosan ismerteti ezt a
Biblia, így valószínű nem lehet huszadrendű folyamat:

- Tanulás az apostoloktól

- Közösségi részvétel

- Úrvacsora

- Imádkozás

- Külső (erkölcsi) eredmények

 "Az 1800-as évek ébredési mozgalmainak eredménye: kocsmák bezárása, bűnézes
szinte teljes megszűnése. A gazdasági felvirágzás arra az időszakra esett,
amikor lelkileg felvirágoztak." (Cseri Kálmán)


--
Demeter Sándor Lóránd
unitárius lelkész
Székelyderzs
Tel:             +40 744 557 659      
Web: www.szekelyderzs.ro
Blog: derzsipapek.blogspot.com
       unitariuspredikaciok.blogspot.com