Szerző Cím Link  
Abrudbányai János Bizonyosság a vallásban  Bizonyosság a vallásban 
Abrudbányai János A vallás és a mai koreszmék http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/vallas-koreszmek.htm
Abrudbányai János - Ferencz József Egy Istenünk, egy Magyar Hazánk  Egy Istenünk, egy Magyar Hazánk 
Adorjáni Julianna által összegyűjtött hiedelmek http://tudastar.unitarius.hu/dok/husveti-zaszlo-ontozo.htm
Adorjáni Rudolf 1848 Dicsőszentmártonban http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-rudolf-dicso1848.htm
Adorjáni Rudolf A székelykeresztúri egyházkör utolsó parciálisa http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-rudolf-parcialis.htm
Adorjáni Rudolf Désfalvi karácsonyi - újévi szokások http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-rudolf-desfalvi-magyarok.htm
Adorjáni Rudolf Életünk a fa sorsa http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-fa.htm
Adorjáni Rudolf Kisgyermek temetése Vámosgálfalván http://tudastar.unitarius.hu/dok/adorjani-kisgyermek-temetese.htm
Adorjáni Rudolf Temetési szokások http://tudastar.unitarius.hu/dok/temetesi-szokasok.htm
Aranyosrákosi Székely Sándor Unitaria vallás történetei Erdélyben  http://tudastar.unitarius.hu/dok/Unitaria-vallas-tortenetei-ASZS-05835.pdf
Aranyosrákosi-Székely Sándor: A székelyek Erdélyben Aranyosrákosi-Székely Sándor: A székelyek Erdélyben
Ágoston József Heltai Gáspár élete és munkássága http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Heltai-Gaspar-elet-munkassaga/index.htm
Bajor János Vallásunkról röviden http://tudastar.unitarius.hu/dok/bajor-janos-vallasunkrol.htm
Balázs Ferenc A Lélek-Isten hívője http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazs-ferenc-lelek-isten.htm
Balázs Ferenc A nyilvánvaló Isten http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazs-ferenc-nyilvanvalo-isten.htm
Balázs Ferenc A rög alatt http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/BalazsFerenc-A-rog-alatt.pdf
Balázs Ferenc Bejárom a kerek világot http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/BalazsFerenc-Bejarom-a-kerek-vilagot0.pdf
Balázs Ferenc Közérthető Evangélium http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/Balazs_Ferenc-Kozertheto_Evangelium.rtf
Balázs Ferenc Mesék http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfmesek.htm
Balázs Ferenc Szabadság http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazs-ferenc-szabadsag.htm
Balázs Ferenc Versek http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfversek.htm
Balázs Ferenc Zöld árvíz http://tudastar.unitarius.hu/BalazsFerenc/BalazsFerenc-Zoldarviz.pdf 
Balázs Mihály  Dávid Ferenc életútja   Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja  
Balázs Mihály  Vallásszabadság és bevett vallások Erdélyben a 16. században http://tudastar.unitarius.hu/dok/BalazsMihaly-Vallasszabadsag-Patium-2018-osz.pdf
Balázs Mihály: Hitújítás és egyházalapítás között Balázs Mihály: Hitújítás és egyházalapítás között
Balázs Mihály anyagok Balázs Mihály anyagok
Balázsi László Irodalom a prédikációban 1. http://tudastar.unitarius.hu/dok/balaszi-irodalom1.htm
Barabás István Egy magyar keresztény unitárius hitvallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/hitvall36.htm
Barabás István Önképzőkör http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/pdf/BarabasIstvan-onkepzokor.pdf
Barabás István Igaz keresztény magyar hitvallás Igaz keresztény magyar hitvallás
Bartók Béla Áttérése http://tudastar.unitarius.hu/leveltari-anyagok/BartokBela-atteresi-bejegyzese.pdf
Bartók Béla ifj. Apámról http://tudastar.unitarius.hu/dok/ifj-BartokBela-apamrol.doc
Benda Kálmán Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság 
Benda Kálmán Unitáriusok a Hódoltság-kori Dél-Baranyában 
Bencze Áron: Enyedi György unitárius püspök egyházi és irodalmi munkássága
Bencze Márton Ó- és Újszövetség összefüggése http://tudastar.unitarius.hu/dok/benczemarton.rtf
Benczédi Gergely Berde Mózes életrajza http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/BerdeMozes/BerdeMozsa-eletrajza.htm 
Benczédi Gergely A Kolozsvári Unitárius Kollégium vázlatos története http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/pdf/KUK.htm
Benczédi Pál Bibliai történetek http://tudastar.unitarius.hu/dok/Bibliai-tortenetek-Benczedi-Pal.doc
Benczédi Pál A Dávid Ferenc Egylet története http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/DFE-tortenete-1935/default.htm
Benczédi Pál Evangéliumi történetek - tartalomjegyzék Tartalom 
Benczédi Pál A szombatosság vádja A szombatosság vádja
Benczédi Pál Erkölcstan Benczédi Pál: Erkölcstan
Benczédi Pál Dávid Ferenc vallása Dávid Ferenc vallása
Benczédy Pál Hit és erkölcstan Benczédy Pál: Hit és erkölcstan
Biás István ifj. Unitárius egyháztörteneti adatok  1619-1866 http://tudastar.unitarius.hu/1899/Unitarius-egyhaztorteneti-adatok-1619-1866/index.htm
Biró Lajos Biro Lajos: Megtalál az Isten  Biro Lajos: Megtalál az Isten 
Biró Lajos Virágok http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/BiroLajos-Viragok/index.htm
Biró Lajos A halál szemüvegén át … http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/A-halal-szemuvegen-at/default.htm
Borbély István Az imádság http://tudastar.unitarius.hu/dok/borbely-imadsag.htm 
Borbély István Jókai emlékezete Jókai emlékezete
Dr. Borbély István: A régi Torockó Dr. Borbély István: A régi Torockó
Boros György dr. Dávid Ferenc teológiája http://tudastar.unitarius.hu/dok/dfteologiaja.rtf
Boros György dr. Szívemet hozzád emelem http://tudastar.unitarius.hu/dok/boros-gyorgy-szivemet-hozzad-emelem.htm 
Boros György dr. A tizenkét apostol tanítása http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/A-12-apostol-tanitasa.pdf
Boros György dr. Unitárius Teológiai Akadémia http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/UTA/UTA.htm
Boros György dr. A modern bibliamagyarázat követelései a lelkésztől http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/pdf/boros-modern-bibliamagyarazat.pdf
Boros György dr. Szívemet hozzád emelem http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Szivemet-hozzad-emelem/index.htm
Boros György dr. Brassai Sámuel élete és kora http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Brassai-Boros/index.htm
Botár Imre A vallásszabadság és Dávid Ferenc A vallásszabadság és Dávid Ferenc
Bölöny Vilmos Prófétáljatok http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Profetaljatok-BV/profetaljatok.htm 
Br. Petrichevich-Horváth Kálmán Az unitárizmus hivatása a jövőben http://tudastar.unitarius.hu/dok/phf-unitarizmus-hivatasa.htm
Brassai Sámuel Vallás és hit http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/Brassai-Vallas-es-Hit.pdf
Chehadé-Boér Judit  Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata   Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsöző munkakapcsolata 
Channing Channing munkái - 6 könyv http://tudastar.unitarius.hu/Channing/index.htm 
Clarke - Szent-Iványi A keresztény imádkozás DOC
Clarke - Szent-Iványi A keresztény imádkozás PDF 
Clarke - Szent-Iványi A keresztény imádkozás HTML
Csifó Salamon Csifó Salamon beszédek  Csifó Salamon beszédek 
Csiki Gábor dr. Gondolatok a hit világából http://tudastar.unitarius.hu/dok/csiki-gabor-gondolatok-hit-vilagabol.htm
Csiki Gábor dr. Hiszen egy Istenben http://tudastar.unitarius.hu/dok/csikigabor.rtf
Csiki Gábor dr. Gondolatok a hit világából http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Csiki-Gabor-gondolatok/default.htm
Csiki Gábor dr. Hiszek egy Istenben ...  Hiszek egy Istenben ... 
Dr. Czire Szabolcs anyagok  Dr. Czire Szabolcs
Dávid Ferenc De falsa et vera http://tudastar.unitarius.hu/defalsaetvera/index.html
Dávid Ferenc Rövid magyarázat http://tudastar.unitarius.hu/dok/magyarazat.rtf
Dávid Ferenc Rövid útmutatás http://tudastar.unitarius.hu/dok/utmutatas.rtf
Dávid Ferenc Dávid Ferenc értekezése a kettős Istenségről - De dualitate http://tudastar.unitarius.hu/1899/De-dualitate/De-dualitate.htm 
Dávid Ferenc Rövid magyarázat - faximile http://tudastar.unitarius.hu/1899/DavidFerenc-Rovid-magyarazat/Rovid-magyarazat-faximile.htm 
Dávid Ferenc Rövid Magyarázat http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/DavidFerenc-Rovid-magyarazat/DF-RM.htm
Derzsi Károly Jézus és kiválóbb kortársai http://tudastar.unitarius.hu/1899/Jezus-kortarsai/DerzsiKaroly-Jezus-kortarsai.htm 
Derzsi Károly Jézus Krisztus http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-JK.pdf
Derzsi Károly Jézus élete http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Jezus-elete.pdf
Derzsi Károly Biblia http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-biblia.pdf
Derzsi Károly Unitárius keresztény vallás http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-unit-vallas.pdf
Derzsi Károly Isten, az Atya http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Isten-az-Atya.pdf
Derzsi Károly Istentisztelet http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Isten-tisztelet.pdf
Derzsi Károly Unitárius evangélium http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-unitarius-evangelium.pdf
Derzsi Károly A Biblia élete http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karoly-Biblia-elete.pdf
Derzsi Károly Úrvacsorai beszédek http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/urvacsorai-beszedek.htm
Derzsi Károly Imaház megnyitó http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-imahaz-megnyito.pdf
Derzsi Károly Karácsony http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-karacsonyi.pdf
Derzsi Károly Nagypéntek - Húsvét http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-nagypentek-husvet.pdf
Derzsi Károly Fölebb, fölebb! http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-folebb.pdf
Derzsi Károly Rövid beszédek gyermekeknek http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-beszedek-gyermekeknek.pdf
Derzsi Károly Templomszentelés http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/derzsi-templomszenteles.pdf
Donald Harrington A jellem általi üdvözülés http://tudastar.unitarius.hu/dok/harrington-jellem.htm
Ébert András Szórványokban lakó híveink  lelki gondozásának tervezete Szórványokban lakó híveink  lelki gondozásának tervezete
Ekárt Andor Hogyan lett Dávid Ferenc untáriussá? Hogyan lett Dávid Ferenc untáriussá?
Enyedi György Részlet az Explicationesból http://tudastar.unitarius.hu/dok/Enyedi-reszlet-az-explicationesbol.pdf
Enyedi György Rövid válasz http://tudastar.unitarius.hu/dok/Enyedi-rovid-valasz.pdf
Enyedi a szépíró püspök http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/Enyedi-a-szepiro-puspok.docx
Enyedi György unitárius püspök beszéde http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/Enyedi-beszede-KM_1900_01_030.pdf
Enyedi György válogatott művei http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/EnyediGyorgy-valogatott-movei-08787.pdf
Enyedi György - Unitárius arcképcsarnok http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/Enyedi-Unit-arckepcsarnok-1999.rtf
Lovas Borbála Enyedi György szerkesztett prédikációskötete új megvilágításban  http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/EPA00001_ItK_2016_1_047-054.pdf
Lovas Borbála Enyedi_Non_multa_sed_multum._Parhuzamos_beszede http://tudastar.unitarius.hu/dok/EnyediGyorgy/73_enyedi_Non_multa_sed_multum._Parhuzamos_beszede.pdf
Lovas Borbála: Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban
Lovas Borbála: Bibliafordítások Egyedi György prédikációiban Lovas Borbála: Bibliafordítások Egyedi György prédikációiban
Lovas Borbála: Unitáriusok Egyetemjárása Lovas Borbála: Unitáriusok Egyetemjárása
Lovas Borbála: Tükörben való látás Lovas Borbála: Tükörben való látás
Erdő János A tekintély forrása http://tudastar.unitarius.hu/dok/tekintely.rtf
Erdő János A tordai ediktum teológiai alapja http://tudastar.unitarius.hu/dok/erdo-janos-tordai-edictum.htm
Erdő János A türelem és határai http://tudastar.unitarius.hu/dok/turelemhatarai.rtf
Erdő János Az ember és a világ szolgálatában http://tudastar.unitarius.hu/dok/szolgalat.rtf
Erdő János Csikszentmihályi Bors Mihály végrendelete http://tudastar.unitarius.hu/dok/CSIKSZENTKIRALYI-BORS-MIHALY-VEGRENDELETE.doc
Erdő János Dávid Ferenc biblicizmusa http://tudastar.unitarius.hu/dok/dfbiblicizmusa.htm
Erdő János Dávid Ferenc és a vallási türelem http://tudastar.unitarius.hu/dok/tureleme.htm
Erdő János Egységünk a különbözőségben http://tudastar.unitarius.hu/dok/egyseg.rtf
Erdő János Hiszek egy Istenben http://tudastar.unitarius.hu/dok/erdo-janos-hiszek-egy-istenben.htm
Erdő János Jézus erkölcsi tanítása http://tudastar.unitarius.hu/dok/erkolcstan.htm 
Erdő János Jézus istenfogalma http://tudastar.unitarius.hu/dok/istenfogalom.htm
Erdő János Útmutató tanulságok http://tudastar.unitarius.hu/dok/utmutato.rtf
Erdő János Vallás és emberszolgálat http://tudastar.unitarius.hu/dok/emberszolgalat.rtf
Fazakas György Hadifogságom Bretagne-ban Fazakas György: Hadifogságom Bretagne-ban
Ferencz József Úrvacsorai beszédek http://tudastar.unitarius.hu/1899/FerenczJozsef-agendak-1878/index.htm
Ferencz József Hittan Ferencz József: Hittan
Ferencz József Hittan - átdolgozta Gálfy Lőrincz és Vári Albert http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/FerenczJozsef-Hittan/Galfi-Vari-atdolgozas/index.htm
Ferencz József  Egyháztörténet Ferencz József: Egyháztörténet
Ferencz József Unitárius Kistükör Unitárius Kis Tükör
Ferencz József Emlékeimből Ferencz József: Emlékeimből
Ferenczi Enikő Halálközelben -naponta http://tudastar.unitarius.hu/dok/ferenczi-eniko-halalkozelben.htm
Fikker János Bevezetés a vallás lényegéhez http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Fikker-bevezetes-a-vallas-legyegehez/index.htm
Fikker János Kérdések és feleletek  Kérdések és feleletek 
Fikker János Az Istenről való felfogás ...  Az Istenről való felfogás ... 
Gagyhy Dénes Dávid Ferenc Dávid Ferenc
Gál Kelemen Kilyéni Ferencz Jósef élete és kora Kilyéni Ferencz Jósef élete és kora
Gál Kelemen Brassai Sámuel http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Brassai-Gal/default.htm
Gál Kelemen A Kolozsvári Unitárius Kollégium  története http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Gal-Kelemen-Kolozsvari-Unitarius-Kollegium/index.htm
Gál Miklós Beszédek http://tudastar.unitarius.hu/1899/GalMiklos-egyhazi-beszed/GalMiklos-beszede.pdf
Gálfi Lőrincz A jelenkor Jézusa http://tudastar.unitarius.hu/dok/galfi-lorinc-jelenkor-jezusa.htm
Gálfi Lőrincz Ki volt Jézus? http://tudastar.unitarius.hu/dok/galfi.rtf
Gálfi Lőrincz A keresztény hit öt pontja A keresztény hit öt pontja
Gálfi Lőrincz A jelenkor Jézusa A jelenkor Jézusa
Gellérd Imre A prédikáció időszerüsége http://tudastar.unitarius.hu/dok/gellerd-predikacio-idoszerusege.htm
Gerézdi Rabán Erasmus és az erdélyi unitáriusok Erasmus és az erdélyi unitáriusok
Gromon András  anyagok  Gromon András 
Gyallay Pap Domokos Dávid Ferenc életrajza http://tudastar.unitarius.hu/dok/gyallay-eletrajz.rtf
Gyallay Pap Domokos Egy végrendelet története http://tudastar.unitarius.hu/dok/Gyallay-Domokos-EGY-VEGRENDELET-TORTENETE.doc
Györfi István Az ember  http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/GyorfiIstvan-Az-ember/default.htm
Horn Ildikó:  Az Unitárius elit strategiái  Horn Ildikó:  Az Unitárius elit strategiái 
Horn Ildikó: Hit és hatalom * Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története
Igaz Látó - Iván László Korunk lelki válsága Korunk lelki válsága
Iván László Iván László http://tudastar.unitarius.hu/ivan-laszlo.htm
Iván László A vallás s nemzeti eszme A vallás s nemzeti eszme
Iván László Világnézetünk válsága  Világnézetünk válsága 
Iván László Régi igazságok új köntösben I. Régi igazságok új köntösben I.
Iván László Régi igazságok új köntösben II. Régi igazságok új köntösben II.
Iván László Az unitárius ifjúság szerepe ...  Az unitárius ifjúság szerepe ... 
Iván László Dávid Ferenc arca …  http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/IvanLaszlo/DFarca.htm
Iván László Isten felé Isten felé
Iván László Protestantizmus és unitarizmus Protestantizmus és unitarizmus
Jakab Dénes Ősi hitvilágunk emlékei http://tudastar.unitarius.hu/dok/osihitvilagunk-jakabdenes.htm
Jakab Elek Dávid Ferenc emlékezete http://tudastar.unitarius.hu/1899/DavidFerenc-emlekezete-JakabElek/index.htm
Józan Miklós A fejedelem és papja http://tudastar.unitarius.hu/dok/jozan-miklos-fejedelem-papja.htm
Józan Miklós Mit hisznek az unitáriusok? http://tudastar.unitarius.hu/dok/mithisznek.htm
Józan Miklós Józan Miklós http://tudastar.unitarius.hu/jozan-miklos.htm
Józan Miklós Jézus az evangéliumban és a történelemben Jézus az evangéliumban és a történelemben
Józan Miklós A hallhatatlanság helye hitelveink között http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Hallhatatlansag/index.htm
Józan Miklós  Szemtől szembe Józan Miklós: Szemtől szembe
Józan Miklós Aratás Józan Miklós: Aratás
Józan Miklós A fejedelem és papja A fejedelem és papja
Józan Miklós http://tudastar.unitarius.hu/UjIdok_1938_1__MagyarPunkosd-JozanMiklos.pdf Magyar Pünkösd 
Kádár József és Kozma Ferenc munkásságának jelentősége az erdélyi magyar gazdasági kultúrában
Kálnoki Kiss Tamás Emlékezés Kelemen Lajosra  Emlékezés Kelemen Lajosra 
Kálnoki Kiss Tamás Id. Kozma Mihály Id. Kozma Mihály
Kálnoki Kiss Tamás Egy elfelejtett Kriza okirat Egy elfelejtett Kriza okirat
Kálnoki Kiss Tamás Márkos Albert önéletrajza  Márkos Albert önéletrajza 
Karádi Pál unitárius püspök Karádi Pál unitárius püspök
Kelemen Attila  Kopjafaavatás Felsőrákoson  Kopjafaavatás Felsőrákoson
Kelemen Imre Őrhelyemen http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/orhelyemen-KI/default.htm
Kelemen Imre A lélek asztalánál Kelemen Imre: A lélek asztalánál
Kelemen Miklós A Biblia éve - 2008 http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-miklos-biblia-eve-2008.htm
Kelemen Miklós A Budapesti Unitárius Ekg. Története http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-bue-tortenet.htm
Kelemen Miklós A XVI. Sz. nyomdái és nyomdászai http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-nyomdak.pdf
Kelemen Miklós Aranyosrákosi Székely Sándor http://tudastar.unitarius.hu/dok/aranyosrakosiszs.htm
Kelemen Miklós Bálint Gábor http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-balint-gabor.html
Kelemen Miklós Bálint Gábor konferencia http://tudastar.unitarius.hu/kelemenmiklos/kelemen-balint-gabor.htm
Kelemen Miklós Bartók Béla zenész kortársai http://tudastar.unitarius.hu/dok/bbkortarsai-km.htm
Kelemen Miklós Borbély Sándor életrajza http://tudastar.unitarius.hu/kelemenmiklos/kelemen-borbely-sandor.htm
Kelemen Miklós Borbély Sándor imája apja halálára http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-borbely-sandor-imaja-apja-halalara.htm
Kelemen Miklós Borbély Sándor naplója http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-bs-naploja.htm
Kelemen Miklós Borbély Sándorral foglalkozó irodalom http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-borbely-irodalom.htm
Kelemen Miklós Brassai Sámuel http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-brassai.htm
Kelemen Miklós Enyedi György http://tudastar.unitarius.hu/dok/enyedi.rtf
Kelemen Miklós Ferencz József http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-ferenczjozsef.htm
Kelemen Miklós Gelei József életrajza http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-gelei-eletrajza.htm
Kelemen Miklós Heltai Gáspár http://tudastar.unitarius.hu/dok/heltai.rtf
Kelemen Miklós Mit tudunk Bálint Gáborról? http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-km.htm
Kelemen Miklós Mit tudunk Bálint Gáborról? http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-km.htm
Kelemen Miklós Paleologus Jakabról http://tudastar.unitarius.hu/dok/kelemen-paleologusrol.htm
Kelemen Miklós Szentábrahámi Mihály http://tudastar.unitarius.hu/dok/szentabrahami.rtf
Kelemen Miklós Unitárius írókról való összeállítása http://tudastar.unitarius.hu/dok/unitarius-irok.htm
Kelemen Miklós Unitáriusok a magyar irodalomban http://tudastar.unitarius.hu/dok/Unitariusok-a-magyar-irodalomban-Kelemen.doc
Kiss Elek A kereszténység helye a világ vallásai között A kereszténység helye a világ vallásai között
Kiss Elek Magyar nemzeti hit- és erkölcstan Magyar nemzeti hit- és erkölcstan
Kiss Elek Örök reformáció  Örök reformáció 
Kiss Elek A magyar nemzet hivatása ... A magyar nemzet hivatása ...
Kiss Elek A világ fejlődése az atom szemléletében http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/KissElek-Atom/default.htm
Kiss Sándor Martineau http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Martineau/index.htm
Dr. Koppándi Botond  anyagok  http://tudastar.unitarius.hu/dok/DrKoppandiBotond/index.html
Koronka Antal Imádságos könyv http://tudastar.unitarius.hu/1899/KoronkaAntal-imadsagok-1848/index.htm
Unitárius Korálkönyv  https://unitarius.org/wp-content/uploads/2018/01/Koral2007-osszerakva.pdf
Kovács Lajos Ébresztgetés Ébresztgetés
Kovács Sándor Paget János http://tudastar.unitarius.hu/dok/KovacsSandor-PagetJanos.pdf
Kovács Sándor Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben http://www.unitarius.hu/hazsongard/index1.html
Dr. Kovács Sándor anyagok  Dr. Kovács Sándor
Köröspataki Kis Károly A Biblia misszió és célja A Biblia misszió és célja
Lakó Elemér A Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára kölcsönzőinek magyar irodalmi és politikai olvasmányai 1813–1848 között
Léta Sándor A történeti Jézus-kutatás új korszaka http://tudastar.unitarius.hu/dok/Leta-torteneti-Jezus-kutatas-1980.doc
Léta Sándor Az egyház a világhálón http://tudastar.unitarius.hu/dok/leta-sandor-egyhazavilaghalon.htm
Lőrinczi László Balázs Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/Lorinczi-Laszlo-BALAZS-FERENC.doc
Lőrinczi László Balázs Ferenc vallása http://tudastar.unitarius.hu/dok/Lorinczi-Laszlo-BALAZS-FERENC-VALLASA.doc
Lőrinczi László Így olvassuk a Bibliát http://tudastar.unitarius.hu/dok/lorinczi-laszlo-biblia.htm
Lőrinczi László Vallok a hitemről http://tudastar.unitarius.hu/dok/lorinczi-laszlo-vallok.htm
Lőrinczy Géza Az őrálló  Lőrinczy Géza: Az őrálló 
Márkó Laci Márkó Laci portlandi beszéde - 2003. november 10.  Márkó Laci portlandi beszéde - 2003. november 10. 
Márkó Laci Az egyház napszámosai Az egyház napszámosai
Márkó Laci A palást árnyékában  A palást árnyékában 
Márkos Albert Nagyajtai Kovács István Nagyajtai Kovács István
Mikó Imre Balázs Ferenc 75 http://tudastar.unitarius.hu/dok/MikoImre-Balazs-Ferenc-75.doc
Mikó Imre Jókai Torockón http://tudastar.unitarius.hu/dok/MIKO-IMRE-JOKAI-TOROCKON.doc
Mikó István Mikó Imre http://tudastar.unitarius.hu/dok/mikoistvan-mikoimre.htm
Mikó István 100 éve született ifj. Bartók Béla Mikó István: 100 éve született ifj. Bartók Béla
Millikán Róbert Egy természettudós hite  Egy természettudós hite 
Mohay Tamás Csiksomlyói búcsú http://tudastar.unitarius.hu/dok/mohay-tamas-csiksomlyo.htm
Molnár B. Lehel A szentlélekről szóló unitárius tanítás áttekintése http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-lehel-szentlelekrol.htm
Molnár B. Lehel A vallási türelem előzményei Erdélyben http://tudastar.unitarius.hu/dok/MBL-A-vallasi-turelem-elozmenyei-Erdelyben.doc
Molnár B. lehel Az Erdélyi Unitárizs Egyház intézményrendszere http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-lehel-intezmenyrendszer.htm
Molnár B. Lehel Az őszi hálaadás időpontja http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-lehel-oszihala-idopont.htm
Molnár B. Lehel Brassai Sámuelre emlékezve http://tudastar.unitarius.hu/dok/molnar-b-lehel-brassaira-emlekezve-2007.htm
Molnár István dr. Húsvéti népszokások http://tudastar.unitarius.hu/dok/husveti-nepszokasok.htm
Molnár István dr. Húsvéti szokások Tordátfalván http://tudastar.unitarius.hu/dok/husveti-zaszlo-ontozo.htm
Murádin Jenő A vallásszabadság deklarálása http://tudastar.unitarius.hu/dok/450-Rubicon-2017-12-MuradinJeno.pdf
Murádin Jenő Körösfői-Kriesch Aladár http://tudastar.unitarius.hu/dok/EME_Certamen1_033_MuradinJeno-Korosfoi-KrieschAladar.pdf
Murádin Jenő Történelmi tabló a szellem szabadságáról http://tudastar.unitarius.hu/dok/KM_1980_03-04_164-MURADIN-JENO-TORTENELMI-TABLO-A-SZELLEM-SZABADSAGAROL.pdf
Németh László A debreceni disputa http://tudastar.unitarius.hu/1899/DebreceniHitvita/NemethLaszlo-DebreceniDisputa.pdf
Nyiredy Géza dr. Gelei József szellemisége Dr. Nyiredy Géza: Gelei József szellemisége
Nyiredy Szabolcs dr.  In memoriam Gelei József Dr. Nyiredy Szabolcs: In memoriam Gelei József
Obrusánszky Borbála Bálint Gábor http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-ob.htm
Obrusánszky Borbála Bálint Gábor nagy keletutazónk http://tudastar.unitarius.hu/dok/balintgabor-ob.htm
Orbán Lajos Bizonyságtevés http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/OrbanLajos-bizonysagteves/index.htm
Pál János - ismertető   - Tartalom és bevezető  http://tudastar.unitarius.hu/dok/paljanos_tart.pdf http://tudastar.unitarius.hu/dok/PalJanos-ismerteto.htm
Pál János 1956 és következményei Simén Dániel Unitárius teológiai tanár életpályájában
Pál János Vissza- és elrománosítási kísérletek a székelyföldi unitárius egyházközségekben
Pál János Unitárius egyházvezetés 1945-1965 között 
Pál János Unitárius vallásoktatás 1945-1965 között
Pál János A zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet és egyházépítő stratégiájában 1940-44 között
Pál János Tárgyilagosan az egyházi közelmúltról – interjú Pál Jánossal
Pálffy László Ecce homo Pálffy László: Ecce homo 
Pap Gy. László  Váradi disputa http://tudastar.unitarius.hu/dok/pgyl-varadidisputavegleges.pdf
Pap Gy. László  Munkássága http://unitariusen.go.ro/files/papgyl.htm
Pap Gy. László  Honlapja - dolgozatok http://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/dolgozatok/
Pap Gy. László  Váradi disputa 1569-2009 Pap Gy. László: Váradi disputa 1569-2009
Pap Gy. László  Uitárius örökségünk - Nagyvárad-Bihar  Pap Gy. László: Unitárius örökségünk - Nagyvárad-Bihar 
Pap Gy. László  Az Erdélyi Unitárius Egyház  Pap Gy. László: Az Erdélyi Unitárius Egyház 
Pap Gy. László  Ezredvégi kereszténység Pap Gy. László: Ezredvégi kereszténység
Pap Gy. László   A szombatos mozgalom Pap Gy. László: A szombatos mozgalom
Pap Gy. László  Bözödújfalu Pap Gy. László: Bözödújfalu
Pap Gy. László  Bágyon - 1848 Pap Gy. László: Bágyon - 1848
Pap Gy. László  Fegyelmezés a bágyoni egyházközségben  Pap Gy. László: Fegyelmezés a bágyoni egyházközségben 
Pap Gy. László  Ellentéthelyzetek és azok kezelése Bágyonban a 17. századból Pap Gy László: Ellentéthelyzetek és azok kezelése Bágyonban a 17. századból
Pap Gy. László  Gazdálkodási fegyelemtartás  Pap Gy. László: Gazdálkodási fegyelemtartás 
Pap Gy. László   Csegez  Pap Gy. László: Csegez 
Pap Gy. László  Október 6  Pap Gy. László: Október 6 
Pap Gy. László  1848  Pap Gy. László: 1848 
Pap Gy. László  Balázs Ferenc Pap Gy. László: Balázs Ferenc
Pap Gy. László  Simén Domokos  Pap Gy. László: Simén Domokos 
Pap Gy. László   Komjátszegi Géza Pap Gy. László: Komjátszegi Géza
Pap Gy. László   Az unitárius elnevezés Pap Gy. László: Az unitárius elnevezés
Pap Gy. László   A barátságról Pap Gy. László: A barátságról
Pap Gy. László   Hit és vallás  Pap Gy. László: Hit és vallás 
Pap Gy. László   Jézus tanítása  Pap Gy. László: Jézus tanítása 
Pap Gy. László   Örökélet  Pap Gy. László: Örökélet 
Pap Gy. László  Próféta - Pap Gy. László: Próféta -
Pap Gy. László   Unitárius álláspont  Pap Gy. László: Unitárius álláspont 
Pap Gy. László  Unitárius hitelvek  Pap Gy. László: Unitárius hitelvek 
Pap Gy. László   Unitarizmus  Pap Gy. László: Unitarizmus 
Pap Mária Ember a hatalomban http://tudastar.unitarius.hu/dok/pap-maria-emberahatalomban.htm
Parker - Péterfi Dénes Jézus Krisztus Jézus Krisztus
Páskándi Géza Vendégség http://tudastar.unitarius.hu/dok/paskandi-vendegseg.htm
Peabody A lélek egyháza http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/a-lelek-egyhaza/default.htm
Pécsi L. Dániel Unitárius címerek Pécsi L. Dániel: Unitárius címerek  
Perczelné Kozma Flóra Channing szelleme http://tudastar.unitarius.hu/perczelne-kozma-flora/channing-szelleme.htm
Perczelné Kozma Flóra Idézetek http://tudastar.unitarius.hu/perczelne-kozma-flora/idezetek.htm
Perczelné Kozma Flóra Modern keresztény misszió - XX. Században http://tudastar.unitarius.hu/dok/PKozmaFlora-modern-kereszteny-misszio.pdf
Péterffy Gyula Passio http://tudastar.unitarius.hu/dok/passio-peterffy.htm
Péterfi Dénes Unitárius Kereszténység http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Peterfi-Denes-Unitarius-Keresztenyseg/UK.htm
Pető István két beszéd http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Petho-Istvan-2-beszede/index.htm
Pető István Hittankönyv Pethő István: Hittankönyv
Rázmány Csaba A kijelentés lényege http://tudastar.unitarius.hu/dok/razmany-kijelentes.htm
Rázmány Csaba Szervét Mihály http://tudastar.unitarius.hu/szervet/razmanyszervet.htm
Remetei Filep Imre Remetei Filep Imre újévi beszéde 1943. január 10.-én Remetei Filep Imre újévi beszéde 1943. január 10.-én
Retkes Attila Unitáriusok Budapesten http://tudastar.unitarius.hu/RetkesAttila/index.html
Rezi Elek dr. A vallásszabadság http://tudastar.unitarius.hu/dok/ReziElek-vallasszabadsag.htm
Rezi Elek dr. Balázs Ferenc teológiája http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfteologia.htm
Rezi Elek dr. Hiszem az örökéletet http://tudastar.unitarius.hu/dok/rezi-orokelet.pdf
Rezi Elek dr. Hit és erkölcstan http://tudastar.unitarius.hu/dok/UNITARIUS-HIT-ES-ERKOLCSTAN-DR-REZI-ELEK.rtf
Rezi Elek dr. Uram, tanítsd minket imádkozni http://tudastar.unitarius.hu/dok/rezi-elek-tanits-imadkozni.htm
Rezi Elek dr. Válaszd az életet http://tudastar.unitarius.hu/dok/rezi-etika.pdf
Rezi Elek dr.  In memoriam Kovács István Sándor Dr. Rezi Elek: In memoriam Kovács István Sándor 
Dr. Rezi Elek anyagok  Dr. Rezi Elek
Sándor Krisztina: A Keresztény Magvető újraindítása 1971-ben Sándor Krisztina: A Keresztény Magvető újraindítása 1971-ben
Simén Dániel A lélek megszólal Simén Dániel: A lélek megszólal
Simén Dániel Öntudatos unitarizmus  Öntudatos unitarizmus 
Simén Domokos A csiksomlyói pünkösdi búcsú erdete http://tudastar.unitarius.hu/dok/bucsu.htm
Simén Domokos A harang és a harangszó jelzése http://tudastar.unitarius.hu/dok/simend-harang.htm
Simén Domokos A két József http://tudastar.unitarius.hu/dok/a-ket-jozsef.pdf
Simén Domokos Az UNIKUM ember http://tudastar.unitarius.hu/dok/hmihalyjanos1771.htm
Simén Domokos Az unitárius egyház és vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/arius.pdf
Simén Domokos Dávid Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/simendomokos-davidferenc.htm
Simén Domokos Dávid Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/simendomokos-davidferenc.htm
Simén Domokos Emlékezés János Zsigmond unitárius fejedelemre http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-janos-zsigmond.htm
Simén Domokos János Zsigmond valláspolitikája http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-jzs-vallaspolitikaja.htm
Simén Domokos Lássunk világosan és beszéljünk igazat! http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-lassunk.pdf
Simén Domokos Simon Mihály, egyházunk első főgondnoka http://tudastar.unitarius.hu/dok/simon-mihaly-elsofogondnok.htm
Simén Domokos Történelem vagy legenda http://tudastar.unitarius.hu/dok/Simen-Domokos-Tortenelem-vagy-legenda.pdf
Simén Domokos UNITÁRIUS  és UNIT-ÁRIUS http://tudastar.unitarius.hu/dok/simen-domokos-unit-arius.htm
Simén Domokos Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet királynő ősanyja http://tudastar.unitarius.hu/dok/erzsebet.pdf
Simén Domokos A Szentháromság eredetének és kifejlődésének története http://tudastar.unitarius.hu/SimenDomokos-A-Szentharomsag-eredetenek-kifejlodesenek-tortenete.pdf
Simén Domokos  Beszédek http://tudastar.unitarius.hu/dok/SimenDomokos/index.htm
Simó János Az unitárius egyház története http://tudastar.unitarius.hu/1899/pdf/Egyhaztortenet-simojanos-1898.pdf
Simons Minot Egy modern Istenhit http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/egy-modern-istenhit/index.htm
Szabó Árpád dr. Az imádság valláslélektani alapjai http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-ima-vallaslelaktan.htm
Szabó Árpád dr. Az istentisztelet alkotó elemei http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-istentisztelet-alkotoelemei.htm
Szabó Árpád dr. Így imádkozzatok http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-igy-imadkozzatok.htm
Szabó Árpád dr. Mindenben szeretet http://tudastar.unitarius.hu/dok/szaboarpad-mindenbenszeretet.htm
Szabó Árpád dr. Unitárius vallásunk időszerű kérdései http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-arpad-unitarius-vallasunk-idoszeru-kerdesei.htm
Szabó Gyula Csiksomlyói búcsú, még több toleranciával http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabogyula.htm
Szabó Zoltán Kőbe vésett történelem http://tudastar.unitarius.hu/dok/szabo-zoltan-kobevesetttortenelem.htm
Szász Ferenc Az unitarizmus lényege http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-unitarizmus-lenyege.htm
Szász Ferenc Beszédek http://tudastar.unitarius.hu/SzaszFerenc/
Szász Ferenc Én Istenem, én Istenem http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-en-istenem.htm
Szász Ferenc Gesta Unitariorum http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-gesta-unitariorum.htm
Szász Ferenc Istenfélelem? Istenszeretet? http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-istenfelelem-istenszeretet.htm
Szász Ferenc Jézus evangéliuma ma http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-ferenc-jezus-evangeliuma-ma.htm
Szász János Az unitárius vallásos gondolkodás http://tudastar.unitarius.hu/dok/szasz-janos-hitvallas.htm
Szász János Dávid Ferenc http://tudastar.unitarius.hu/dok/szj-eletrajz.rtf
Szász János Újra a budai disputáról  Szász János: Újra a budai disputáról 
Szent-Iványi Sándor Bartók Béla és az unitáriusok http://tudastar.unitarius.hu/dok/bartokbela-esazunitariusok.pdf
Szent-Iványi Sándor Jézus emberarca http://tudastar.unitarius.hu/dok/emberarc.rtf
Szent-Iványi Sándor Jézus gyógyításai http://tudastar.unitarius.hu/dok/szent-ivanyi-jezus-gyogyitasai.htm
Szent-Iványi Sándor Útravaló - htm http://tudastar.unitarius.hu/dok/utravalo-sz-i-s.htm
Szent-Iványi Sándor Útravaló - rtf http://tudastar.unitarius.hu/dok/utravalo-sz-i-s.rtf
Szent-Iványi Sándor Szent-Iványi Sándor http://tudastar.unitarius.hu/szent-ivanyi-sandor.htm
Szent-Iványi Sándor Áhitatos kis könyv http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/ahitatos-kiskonyv/default.htm
Szent-Iványi Sándor Áldott percek  Szent-Iványi Sándor: Áldott percek 
Szent-Iványi Sándor Jézus emberarca Jézus emberarca
Szent-Iványi Sándor Jézus gyógyításai http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/jezus-gyogyitasai.htm
Szent-Iványi Sándor Jézus imádásának veszedelmei  Jézus imádásának veszedelmei 
Szent-Iványi Sándor Az unitarizmus fejlődése Az unitarizmus fejlődése
Szent-Iványi Sándor Dávid Ferenc és a tömeg Dávid Ferenc és a tömeg
Szent-Iványi Sándor Szent-Iványi Sándor: Még csak egy félév az élet  Szent-Iványi Sándor: Még csak egy félév az élet 
Szentmártoni Kálmán GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya
Szentmártoni Kálmán János Zsigmond fejedelem János Zsigmond fejedelem
Sztankóczy Zoltán A ma és holnap unitarizmusa http://tudastar.unitarius.hu/dok/sztankoczy-unitarizmus.htm
Sztankóczy Zoltán Az egyszerű keresztény hit gyökere http://tudastar.unitarius.hu/dok/sztankoczy-kereszteny-hit.pdf
Sztankóczy Zoltán Munkássága http://tudastar.unitarius.hu/dok/sztankoczy.htm
Takács Jenő Toccata Mistica http://tudastar.unitarius.hu/TakacsJeno/takacs-jeno-toccata-mistica.htm 
Tóth György dr. Dávid Ferenc emlékezete Dr. Tóth György: Dávid Ferenc emlékezete
Török Tamás Mi az hogy unitárius? Htm http://tudastar.unitarius.hu/dok/torok-tamas-unitarius.htm
Török Tamás Mi az hogy unitárius? Pdf http://tudastar.unitarius.hu/dok/toroktamas-miaz-unitarius.pdf
Török Tamás Unitáriusok http://tudastar.unitarius.hu/dok/toroktamas.rtf
Ürmösi József Bibliai történetek - Tartalomjegyzék Tartalom
Ürmősi József Lelkipásztori gondozás http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/Urmosi-Jozsef/default.htm
Ütő Lajos Bölcső mellett http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/UtoLajos/default.htm
Ütő Lajos Temetési http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Nebo-hegyen-UtoLajos/index.htm
Ütő Lajos Esketési http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/UtoLajos/esketesi.htm
Válaszúti György Debreceni disputa http://tudastar.unitarius.hu/1899/DebreceniHitvita/ValaszutiGyorgy-DebreceniDisputa.pdf
Varga Béla Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében http://tudastar.unitarius.hu/dok/dforokkevalo.htm
Varga Béla Dávid Ferenc és az unitárius vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/unitvallas.htm
Varga Béla Hit és vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/hitvallas.htm
Varga Béla Unitarizmus és individualizmus http://tudastar.unitarius.hu/dok/vbunitindiv.rtf
Varga Béla Unitarizmus és racionalizmus http://tudastar.unitarius.hu/dok/vbunitracio.rtf
Varga Béla Hittani tanulmányok http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/VargaBela-Hittani-tanulmanyok/index.htm
Varga Béla Hit és vallás Varga Véla: Hit és vallás
Vári Albert Kereszténység és unitarizmus http://tudastar.unitarius.hu/dok/ker-unit.htm
Vári Albert Miért vagyok én unitárius? http://tudastar.unitarius.hu/dok/varialbert.rtf
Vári Albert eressétek Istennek országát! Vári Albert: Keressétek Istennek országát!
Vári Albert Berde Mózsa Vári Albert: Berde Mózsa
Vári Albert Egyháztörténelem http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Tortenelem/index.htm
Vári Albert Kereszténység és unitarizmus Kereszténység és Unitarizmus
Vári Albert Istenországa munkásai Istenországa munkásai
Versényi György dr. Kriza János emlékezete Kriza János emlékezete
Weress Béla Ime az ember http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Ime-az-ember-WB/index.htm
Wilbur A  mi unitárius örökségünk A  mi unitárius örökségünk
Zoványi Jenő A debreceni disputa http://tudastar.unitarius.hu/1899/DebreceniHitvita/ZovanyiJeno-DebreceniHitvita.pdf
Zoltán Sándor: Unitárius vallás és Unitárius Hiszekegy Zoltán Sándor: Unitárius vallás és Unitárius Hiszekegy
1993 - a tordai országgyűlés 425 éves jubileuma 1993 - a tordai országgyűlés 425 éves jubileuma
A láng A láng
A Pécsi Disputa emlékére http://tudastar.unitarius.hu/dok/pecsidisputa.pdf
Az őskereszténységtől a reformációig http://tudastar.unitarius.hu/dok/oskeresztenysegtol-reformacioig.htm
Az unitárius vallás http://tudastar.unitarius.hu/dok/uv-bp.htm
Balázs Ferenc hitvallása http://tudastar.unitarius.hu/dok/bfhiszem.htm
Beszédgyűjtemény http://w3.enternet.hu/sandor64/vuk/index.html
Beszédgyűjtemények Beszédgyűjtemények
Brassai Sámuel emlékezete Brassai Sámuel emlékezete
Dávid Ferenc 375. emlékünnepség http://tudastar.unitarius.hu/1951-2000/David-Ferenc-375/DavidFerenc-375.htm
Dávid Ferenc börtönében írta http://tudastar.unitarius.hu/dok/borton.htm
Dávid Ferenc breviárium http://tudastar.unitarius.hu/dok/dfbreviarium.htm
Dávid Ferenc Egylet http://tudastar.unitarius.hu/david-ferenc-egylet.htm
Döntéseink Nagypéntek és Húsvét között http://tudastar.unitarius.hu/dok/kvari-donteseink.pdf
Egy az Isten - könyv http://tudastar.unitarius.hu/egy/index.html
Egyháztörténelem gyermekeknek http://tudastar.unitarius.hu/dok/egyhaztortenelem-gyermekeknek.doc 
Életrajzok http://tudastar.unitarius.hu/eletrajzok.htm
Énekes könyvek http://tudastar.unitarius.hu/enekes-konyvek.htm
Erdélyi Unitárius levéltár http://archives.unitarian.ro/
Évkönyvek http://tudastar.unitarius.hu/evkonyvek.htm
Ferencz József levele a Norvég unitáriusokhoz http://tudastar.unitarius.hu/dok/FerenczJozsef-letter-to-Oslo.pdf
Gyászjelentések http://tudastar.unitarius.hu/Gyaszjelentesek/index.html
Hírlevelek http://tudastar.unitarius.hu/hirlevelek.htm
Hittan-Erkölcstan http://tudastar.unitarius.hu/dok/Hittan-Erkolcstan.rtf
Imádságos könyvek http://tudastar.unitarius.hu/imadsagok.htm
Iván László http://www.unitarius.hu/IvanLaszlo/index.htm
János Zsigmond  és Dávid Ferenc látogatása Brassóban http://tudastar.unitarius.hu/dok/JANOS-ZSIGMOND-ES-DAVID-FERENC-LATOGATASA-BRASSOBAN-1568.doc
Keresztény Magvető http://epa.oszk.hu/kereszteny_magveto 
Keresztény Magvető füzetei http://tudastar.unitarius.hu/kereszteny-magveto-fuzetei.htm
Ki volt Balázs Ferenc? http://tudastar.unitarius.hu/dok/balazsferenc.htm
Ki volt Dávid Ferenc? http://tudastar.unitarius.hu/dok/davidferenc.htm
Ki volt Erdő János? http://tudastar.unitarius.hu/dok/erdojanos.htm
Ki volt Paget János? http://tudastar.unitarius.hu/dok/pagetjanos.html
Ki volt Szervét Mihály? http://tudastar.unitarius.hu/szervet/szervet.htm
Ki volt Varga Béla? http://tudastar.unitarius.hu/dok/vargabela.htm
Kis-Biblia http://tudastar.unitarius.hu/dok/Kis-Biblia.doc
Lakiteleki Unitárius Emléknap Lakiteleki Unitárius Emléknap
Levéltári anyagok http://tudastar.unitarius.hu/leveltari-anyagok/leveltar.htm
Levéltár-Könyvtár, Budapest http://www.unitar.hu/
Mai Füzetek http://tudastar.unitarius.hu/mai-fuzetek.htm
Magyarság és vallás 1942. - lelkészkonferencia anyaga Magyarság és vallás 1942. - lelkészkonferencia anyaga
Négyszázév Négyszázév
Nők világa Nők világa
Online olvasható könyvek és dokumentumok http://unitarius.eu/swf/index.htm
Online olvasható unitárius könyvek és dokumentumok Online olvasható unitárius könyvek és dokumentumok
Paget tanulmány http://tudastar.unitarius.hu/dok/paget-tanulmany.html
PARTIUM http://partium.unitarius.eu/
Perczelné Kozma Flóra http://tudastar.unitarius.hu/perczelne-kozma-flora/pkozmaflora.htm
Szentkatolnai Bálint Gábor http://tudastar.unitarius.hu/dok/szentkatolnai-balint-gabor-obrusanszky.htm
Szervét Mihály az áriánus http://tudastar.unitarius.hu/szervet/hvg.htm
Töredékek - levéltári anyagok http://tudastar.unitarius.hu/Toredekek/Dr-Cseke-Peter-gyujtemenye/index.html
Történetek http://tudastar.unitarius.hu/dok/tortenetek.rtf
Történetek Brassairól http://tudastar.unitarius.hu/dok/Tortenetek-Brassairol.doc
Unitárius Élet http://tudastar.unitarius.hu/UNEL-2000/index.html
Unitárius Élet 1947-1999 http://tudastar.unitarius.hu/Unitarius-Elet-1947-1999/index.htm
Unitárius Élet 2000-től http://tudastar.unitarius.hu/UNEL-2000/index.html
Unitárius énekeskönyv 1979 Unitárius énekeskönyv 1979
Unitárius Értesítő 1922-1944 http://tudastar.unitarius.hu/Unitarius-Ertesito-1922-1944/index.htm 
Unitárius Füzetek http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-fuzetek.htm
Unitárius Jövendő 1939-1942 http://tudastar.unitarius.hu/Unitarius-Jovendo-1939-1942/index.html
Unitárius Kereszténység http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-keresztenyseg.htm
Unitárius Kis Könyvtár http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-kis-konyvtar.htm
Unitárius Könyvtár http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-konyvtar.htm
Unitárius Közlöny http://epa.oszk.hu/unitarius_kozlony 
Unitárius ösvény http://www.unitarius.hu/osveny/osveny.htm
Unitárius Ösvény hanganyaga Unitárius Ösvény hanganyaga
Unitárius énekek mp3 https://unitarius.org/document/enekeskonyv/
Unitárius Pantheon http://tudastar.unitarius.hu/pantheon/index.html
Unitárius Pantheon http://tudastar.unitarius.hu/pantheon/index.html
Unitárius Szószék http://tudastar.unitarius.hu/UnitariusSzoszek/index.html
Unitárius templomok http://tudastar.unitarius.hu/templomok/index.html
Unitárius Történelem http://tudastar.unitarius.hu/unitarius-tortenelem.htm
Versek http://tudastar.unitarius.hu/Versek/index.htm
Budapesti Misszióház anyaga Misszióház
Két könyv - De falsa et vera http://unitarius.uw.hu/defalsaetvera/index.html
300 éves ünnepség - köszöntések http://tudastar.unitarius.hu/1899/300ev/index1.htm
300 éves zsinati ünnepség http://tudastar.unitarius.hu/1899/300ev/index.htm
A Nagyváradi Disputatio A Nagyváradi Disputatio
Halotti énekeskönyv 1856 Halotti énekeskönyv 1856
Énekeskönyv 1895-ből Énekeskönyv 1895-ből
Pákei Lajos imakönyve - 1838 Pákei Lajos imakönyve - 1838
Pájadíjjal jutalmazott egyházi beszédek  Pájadíjjal jutalmazott egyházi beszédek 
Imák, beszédek a 400 évfordulón http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/1910-DF/index.htm
Ima és beszéd Ulár Pár koporsójánál Ima és beszéd Ulár Pár koporsójánál
Budapesti Dávid Ferenc Egylet évkönyve 1902-1903 http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/DFEgylet-evkonyv-2002-03/index.htm
Budapesti Dávid Ferenc Egylet évkönyve 1903-1094 http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/DFEgylet-evkonyv-2003-04/index.htm
Az Unitárius vallás Dávid Ferenc korában és utána http://tudastar.unitarius.hu/1900-1925/az-unitarius-vallas/index.htm
Channing szelleme Channing szelleme
A Budapesti Dávid Ferenc Egylet alapszabálya A Budapesti Dávid Ferenc Egylet alapszabálya
Erkölcsi szabályok - A Dávid Ferenc Egylet kiadványa Erkölcsi szabályok - A Dávid Ferenc Egylet kiadványa
A keresztény vallás elemei az unitáriusok szerint A keresztény vallás elemei az unitáriusok szerint
Évkönyv - 1936  Évkönyv - 1936 
Évkönyv 1937 Évkönyv 1937
Évkönyv 1938 Évkönyv 1938
Unitárius Szószék 1932 -jan-jun http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Szoszek-imadsagok-1932/default.htm
Első valláskönyvem Első valláskönyvem
Brassói unitárius templom felavatása http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/brasso.htm
Nemzetközi Vasárnap 1936. január 12.  http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/NemzetkoziVasarnap.pdf
Dávid Ferenc emlékzsinat 1910. augusztus, külföldiek üdvözlete http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/1910-DF-emlekzsinat-kulfoldi-udvozletek.pdf
A Dunapataji Unitárius Egyházközség A Dunapataji Unitárius Egyházközség
Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör
Orbán Balázs emlékezete http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/Orban-Balazs-emlekezete/default.htm
 Az Unitárius Élet munkásai  1940 Az Unitárius Élet munkásai
A Misszióház 10 esztendeje A Misszióház 10 esztendeje
Ősmagyar vallásunk Ősmagyar vallásunk
Az amerikai unitárius egyházi bizottság jelentése Az amerikai unitárius egyházi bizottság jelentése
Magyarság és vallás Magyarság és vallás
Három felolvasás az unitarizmusról http://tudastar.unitarius.hu/1926-1950/pdf/haromfelolvasas-1931.pdf
Felolvasások - több cikk http://tudastar.unitarius.hu/Felolvasasok.htm
Habsburg Ottó: Lehet boldog Magyarország az EU-ban? Habsburg Ottó: Lehet boldog Magyarország az EU-ban?
Habsburg Ottó látogatásának összefoglalója Habsburg Ottó látogatásának összefoglalója
Brassai Sámuel munkássága Brassai Sámuel munkássága 
Kriza-Album Kriza-Album
Unitáriusok más szemmel http://tudastar.unitarius.hu/Unitariusok_mas_szemmel/index.html
Rög alól bejárni a kerek világot Rög alól bejárni a kerek világot
Doktori Disszertációk unitárius témában  Doktori Disszertációk unitárius témában 
Évfordulós naptár Évfordulós naptár
Gönczöl Andrea: Egy 18. századi unitárius dialógus a képek imádásáról
Dobany60 - benne: Barangolások Erdővidéken - 169. oldaltól  
Káldos János:  "Az  Unitárius Pláton" - Enyedi Gyorgy
Molnár Dávid disszertáció: A dési per és az unitárius írásbeliség  
Zoványi Jenő - Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti lexikon 
Pintér István: Új írások - régi témákban 
SZENTPÉTERI MÁRTON–VISKOLCZ NOÉMI: EGY REFORMÁTUS–UNITÁRIUS HITVITA ERDÉLYBEN 1641-BEN
Hubert Gabriella: Az unitárius éneklés kezdetei 
Keserű Gizella - Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a lengyel testvérek a 17. század elején Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a lengyel testvérek a 17. század elején
Hevesi Andrea: Balassi-versek az unitárius énekhagyományban 
Símig Ákos és Simigné Fenyő Sarolta: Brassai Sámuel hatása a nyelvtudomány és a fordítástudomány és a tantárgypedagógia fejlődésére 
Jakab Albert Zsolt: Ez a kő tétetett 
Illés Tamás: Unitáriusok a Székelyföldi megyékben - 1850-2011
Dr. Endes Miklós: Erdély három nemzete és régi vallása autonómiájának története
Unitárius konfirmációi emlék
Dokumentumok Angol nyelven
1956-os elítélt teológiai tanárok, lelkészek és teológusok
Emlékkönyv a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség  megalapításának és templom-szentelésének emlékére
Unitárius Káté - Magyar
Catehismul Unitarian - RO
Unitarisk_Katekisme - Norwegian
Catechismo Unitariano Ungherese - Italiano
Unitarian Catechism  - English
The Racovian Catechism - summary Racovian Catechism - PDF